Ana içeriği göster

Almanca-Türkçe diyabet sözlüğü

Deutsch / Almanca

Türkisch / Türkçe

1. Schwangerschaftsdrittel gebeliğin 1. üç aylık dönemi
50-Gramm-Suchtest oder Glucose Challenge Test 50 gramlık tarama testi
75-Gramm-Glukosetoleranztest 75 gram glukoz tolerans testi
abführende Medikamente  müshil ilaçlar
Abgeschlagenheit  tükenmişlik
Abheilung iyileşme
Abstrich der Wunde  yaradan sürüntü alma
Absturzgefahr  düşme riski
Acanthosis nigricans akantozis nigricans
ACE-Hemmer  ACE inhibitörleri
Aceton im Urin  idrarda aseton
Achseln, Leisten-Analgegend, unter der weiblichen Brust koltuk altı, kasık ve anal bölge, kadın memesinin altında
Adipokine adipokin
Adipositas  obezite
Adipositas-Chirurgie obezite cerrahisi
AGE-Produkte AGE ürünleri
AID, automatisiertes Insulinabgabesystem  AID, otomatik insülin iletim sistemi
Akutkomplikationen akut komplikasyonlar
Albuminausscheidung albümin atılımı
Albuminkonzentration  albümin konsantrasyonu
Albumin-Kreatinin-Quotient im Morgenurin  sabah idrarında albümin-kreatinin oranı
Albumin-Kreatinin-Ratio (AKR) albümin-kreatinin oranı (AKR)
Albuminurie albuminuri
alkoholische Fettlebererkrankung alkolik yağlı karaciğer hastalığı
Allgemeinbevölkerung  genel popülasyon
Alpha-Glukosidase-Hemmer  alfa-glukozidaz inhibitörleri
Alpha-Liponsäure alfa lipoik asit
amputiert ampute
Analog-Insulin Glargin analog insülin Glargin
anaphylaktischer Schock  anafilaktik şok
Angina pectoris anjina pektoris
Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten (AT1-Blocker) anjiyotensin II reseptör antagonistleri (AT1 blokerleri)
Angstgefühle korku duygusu
Antibiotikum antibiyotik
Antirutschsocken  kaymaz çoraplar
Antriebslosigkeit  rehavet
Appetithormon Ghrelin  iştah hormonu grelin
Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie e.V. der Deutschen Diabetes Gesellschaft  Alman Diyabet Derneği Çalışma Grubu Diyabet ve Psikoloji
Armvene kol toplardamar
Arterien arterler
Arteriosklerose arterioskleroz
artifizielles Pankreas-System, artificial Pancreas und Closed-Loop-System yapay pankreas sistemi, yapay pankreas ve kapalı döngü sistemi
Arzneimittelexantheme  ilaç döküntüsü
ärztlichen Untersuchung tıbbi muayene
Asthma astım
Asthma bronchiale  bronşiyal astım
Atemnot  nefes darlığı
aufrufendes System istemci sistemi
Auftragsverarbeiter (Datenschutz) işleyici
Augenhintergrundes göz dibi
Augeninnendrucks göz içi basıncı
Ausfallschritte lunges
Autoantikörper oto antikor
Autoimmunerkrankungen  otoimmün hastalıklar
Ballen ayak tabanı
Bandscheibenvorfälle disk prolapsusu
Basalinsuline bazal insülinler
Basalrate bazal oran
Basis-Bolus-Prinzip  temel bolus prensibi
Basis-Bolus-Therapie  temel bolus tedavisi
Basisqualifikation Diabetes Pflege DDG diyabet bakımı DDG için temel yeterlilik
Bauchspeicheldrüse pankreas
Bauchspeicheldrüsenkrebs pankreas kanseri
Behinderung oder Schwerbehinderung  engellilik veya ağır engellilik
Benfotiamin  Benfotiamine
Berufstaucher profesyonel dalgıç
Beta-Amyloid  beta amiloid
Beta-Amyloid-Plaques  beta amiloid plakları
Betroffene  etkilenen
Bimsstein ponza taşı
Bindegewebe  bağ dokusu
Bindegewebseinlagerungen (Fibrose)  bağ dokusu birikimi (örn. Fibrozis)
Binge-Eating-Störung aşırı yeme bozukluğu
Blasenkrebs mesane kanseri
Blutabnahme kan örneği alma
Blutdruck tansiyon
Blutfette kan lipitleri
Blutfluss kan akışı
Blutgefäße kan damarları
Blutplasma kan plazması
blutverdünnende Medikamente  kan sulandırıcı ilaç
Blutversorgung kan temini
Blutzucker-Langzeitgedächtnis uzun süreli kan şekeri belleği
Blutzucker-Langzeitwert  uzun süreli kan şekeri değeri
Blutzucker-Langzeitwert (HbA1c-Wert) uzun süreli kan şekeri değeri (HbA1c değeri)
Blutzuckermanagement kan şekeri yönetimi
Blutzuckermessgerät  kan şekeri ölçüm cihazı
Blutzuckerselbstkontrolle  kan şekeri öz kontrolü
Blutzuckersenker  kan şekeri düşürücü
Blutzuckersuchtest  kan şekeri yükleme testi 
Blutzuckertest (Glukosetoleranztest) kan şekeri testi (glukoz tolerans testi)
Blutzuckerwerte kan şekeri değerleri
Blutzuckerziele kan şekeri hedefleri
Body-Mass-Index (BMI) vücut kitle endeksi (VKE)
Bolusgaben  bolus dozları
Bolusinsulin (Mahlzeiteninsulin)  bolus insülini (yemek insülini)
Bolusrechner  bolus hesaplayıcı
Botenstoffe  nörotransmitterler
Bronchialsystem  bronş sistemi
Bronchialwand  bronş duvarı
Bronchien  bronş
Broteinheiten ekmek birimleri
Brustkrebs meme kanseri
Bulimia nervosa bulimia nervoza
Candida-Infektionen kandida enfeksiyonları
Capsaicin-Pflastern  kapsaisin yamaları
Charcot-Fuß charcot ayağı
Cheiroarthropathie oder Stiff-Hand-Syndrom cheiroartropati veya Sert El Sendromu
Chemische Veränderungen (Methylierungen) der Erbsubstanz genetik materyalin kimyasal değişiklikleri (metilasyon)
chirurgische Eingriffe  cerrahi müdahaleler
Cholesterin und Triglyzeride kolesterol ve trigliserit
chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
chronisch schwelende Entzündungsprozesse kronik alttan devam eden iltahaplanma süreçleri
chronische Überzuckerung  kronik yüksek kan şekeri
Closed-Loop-System ("geschlossener Kreis") kapalı çevrim sistemi
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
CSII (englisch: continuous subcutaneous insulin infusion, kontinuierliche subkutane Insulininfusion) CSII (İngilizce: continuous subcutaneous insulin infusion, sürekli subkütan insülin infüzyonu)
Darmhormon GLP-1 bağırsak hormonu GLP-1
Darmkrebs kolon kanseri
Datenschutzbeauftragte veri koruma görevlisi
Datenschutzerklärung kişisel verilerin koruması aydınlatma metni
Datenschutz-Grundverordnung genel veri koruma yönetmeliği
Dauerbelastung  sürekli yüklenme
Dauerstress  sürekli stres
Dawn-Phänomen dawn fenomeni
Dehnübungen esneme egzersizleri
Demenz bunama
Denk- und Konzentrationsstörungen düşünme ve konsantrasyon bozuklukları
Denkprozesse zihinsel süreçler
Dentalhygienikerin diş temizlik uzmanı
Depigmentierung  renksizleşme
depressive Verstimmungen depresif ruh halleri
desinfizieren dezenfente etmek
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)  Alman Diyabet Derneği (DDG)
Diabetes diyabet
Diabetes mellitus diabetes mellitus
diabetesassoziierte Nephropathie oder Nierenerkrankung diyabetle ilişkili nefropati veya böbrek hastalığı
diabetesbedingte Nierenschaden diyabetle ilişkili böbrek hasarı
Diabetesberater diyabet danışmanı
Diabetes-Distress diyabet rahatsızlığı
Diabetes-Pflegefachkraft DDG für die Langzeitpflege uzun süreli bakım için diyabet hemşiresi DDG
Diabetes-Schutzschuhe  koruyucu diyabet ayakkabısı
Diabetische Ketoazidose diyabetik ketoasidoz
Diabetische Nephropathie diyabetik nefropati
Diabetische Neuropathie  diyabetik nöropati
Diabetische Retinopathie  diyabetik retinopati
Diabetischer Fuß diyabetik ayak
Diabetisches Fußsyndrom diyabetik ayak sendromu
Diabetisches Sklerödem diyabetik sklerödem
Diabetologe diyabet uzmanı
Diabulimia diabulimia
Diagnose teşhis
Diagnosestellung teşhis
diastolischer (unterer) Blutdruckwert  küçük tansiyon
Dienste der Informationsgesellschaft (Datenschutz) bilgi toplumu hizmetlerine 
Diuretika diüretikler
DNA-Strang DNA ipliği
Downloads indirmeler
DPP-4-Hemmer Sitagliptin  DPP-4 inhibitörü Sitagliptin
Druckbelastungen basınç yükleri
Druckstellen baskı izleri
Dupuytren-Kontraktur dupuytren kontraktürü
Echtzeit- beziehungsweise real-time-CGM, kurz rtCGM gerçek zamanlı veya real-time CGM veya kısaca rtCGM
einen festen gelblichen Belag katı sarımsı bir kaplama (cerahat tabakası)
eingeschränkte Nervenfunktion  kısıtlanmış sinir fonksiyonu
Einlagen oder orthopädische Schuhe  tabanlık veya ortopedik ayakkabılar
Eintrittspforte  giriş yeri
einwachsen içe büyüme
Einwilligung (Datenschutz) rıza (veri koruması)
Eiter  irin
Eiweißablagerungen (Beta-Amyloid-Plaques) protein birikintileri (beta-amiloid plaklar)
Eiweißausscheidung  protein atılımı
Ejakulationsstörungen boşalma bozuklukları
Eklampsie, die schwerste Ausprägung der Gestose eklampsi, en şiddetli gestoz formu
elastisch elastik
Elastographie  elastografi
Elektroneurographie elektronörografi
emotionale Überforderung  duygusal aşırı zorlanma
emotionale und soziale Fähigkeiten  duygusal ve sosyal beceriler
Empfindsamkeit duyarlılık
Empfindungsfähigkeit für Berührungen dokunmaya duyarlılık
engmaschige Kontrolle der Nierenfunktion  böbrek fonksiyonunun yakın kontrolü
Entgiftung des Körpers  vücudun detoksifikasyonu
Entzündungen (Hepatitis) enflamasyon (hepatit)
Entzündungsgewebe inflamatuar doku
Entzündungsreaktionen  İnflamatuar reaksiyonlar
Epigenetik  epigenetik
erbliche Vorbelastung  kalıtsal yatkınlık
Erektile Dysfunktion erektil disfonksiyon
Erektionshilfen ereksiyon yardımcıları
Erektionsstörungen erektil disfonksiyon
Ernährungsumstellung beslenme alışkanlığı değişikliği
Ersttherapie  başlangıç ​​tedavisi
Erwachsenen-Diabetologie yetişkin diyabetolojisi
Estriol östriol
exzessives Essen aşırı yemek
Fachgesellschaften  meslek birlikleri
Fadenpilze  iplikli mantarlar
Faktencheck doğruluk kontrolü / teyit
Fehl- und Frühgeburten  düşükler ve erken doğumlar
Fehlbildungen  malformasyonlar
Fehlhaltungen duruş bozukluğu
Fehlregulation  düzen bozukluğu
Fehlregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse hipotalamik-hipofiz-adrenal eksenin düzensizliği
Fehlstellungen anormal pozisyon / yanlış duruş
Fehlverteilung des sogenannten Tau-Proteins in Nervenzellen sinir hücrelerinde Tau proteininin yanlış hizalanması
Ferse topuk
Fettleber  yağlı karaciğer
Fettlebererkrankung  karaciğer yağlanması hastalığı
Fettleibigkeit  şişmanlık
Fettsäuremuster yağ asidi yapısı  
Fettstoffwechsel  yağ metabolizması
Fettstoffwechselstörung  yağ metabolizması bozukluğu
Feuchtigkeit nem 
Feuchtigkeitscreme nemlendirici
Filtereinheiten in den Nieren böbreklerde filtre üniteleri
Finger- und Gelenkversteifungen  Parmak ve eklem sertleşmesi
Fisteln  fistüller
Folgeerkrankung (Diabetes) diyabetin yol açtığı hastalıklar
Fortpflanzungsorgane üreme sistemi
Fragebögen  anket
Frozen Shoulder donmuş omuz
Fruchtbarkeit der Frau  kadınların doğurganlığı
Fruchtwasser amniyotik sıvı
Funktion der Nerven  sinirlerin işlevi
funktionelle Insulintherapie  fonksiyonel insülin tedavi 
Fußknochen ayak kemikleri
Gedächtnis- oder Ess-Störungen bellek veya yeme bozuklukları
Gedächtnisleistung  bellek performansı
Gedächtnisstörungen  bellek bozuklukları
gefährliche Infektionen  tehlikeli enfeksiyonlar
Gefäßausbuchtungen (Mikroaneurysmen) damar baloncukları (mikroanevrizmalar)
Gefäße damarlar
Gefäßerkrankungen damar hastalıkları
gefäßwachstumshemmende Antikörper (VEGF-Hemmer)  anti-vasküler büyüme antikorları (VEGF inhibitörleri)
Gehirn und Psyche beyin ve ruh
Gelber Fleck (Makulopathie)  sarı nokta (makülopati)
Gelbknoten (Xanthome) Sarı düğüm (ksantom)
Gelbsucht (Hyperbilirubinämie)  sarılık (hiperbilirübinemi)
Gelegenheits-Blutzucker rastgele ölçülmüş kan şekeri değeri
Gelenkbeugen  eklem iç tarafları
Genetische Veranlagung  genetik eğilim
Genitalbereich  genital bölge
gentechnisch hergestellte Humaninsuline genetik olarak elde edilmiş insan insülinleri 
Gerinnungshemmer pıhtılaşmayı azaltıcı ilaçlar
geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, kurz eGFR tahmini glomerüler filtrasyon hızı, kısa eGFR
Geschlechtshormone  cinsel hormonlar
gestörte Nüchternglukosetoleranz bozulmuş açlık glukoz toleransı
Gewebe-Doppler-Echokardiografie Doku Doppler Ekokardiyografi
Gewebezuckermessung (CGM) Doku Şekeri Ölçümü (CGM)
Gewebsschäden doku hasarı
Gewichtsreduktion  kilo kaybı
Glaskörper vitreus
Gliflozine (SGLT-2-Hemmstoffe)  gliflozin (SGLT-2 inhibitörleri)
Glitazone glitazon
glomeruläre Filtrationsleistung glomerüler filtrasyon performansı
glomeruläre Filtrationsrate, kurz GFR glomerüler filtrasyon hızı, kısaca GFR
GLP-1 Analoga und DPP-4-Hemmer (Gliptine)  GLP-1 analogları ve DPP-4 inhibitörleri (gliptinler)
GLP-1-Agonisten  GLP-1 agonistleri
GLP-1-Analogon Exenatid  GLP-1 analog Eksenatid
GLP-1-Rezeptor-Agonisten GLP-1 reseptörü agonistleri
Glucose Challenge Tests  glukoz yükleme testi
Glukagonspritze glukagon şırınga
Glukokortikoide glukokortikoidler
Glukoneogenese glukoneogenez
Glukosetoleranztest (Diagnosetest) glukoz tolerans testi (tanı testi)
Glukosetoleranztest (oGTT)  glukoz tolerans testi (OGTT)
Grauer Star (Linsentrübungen, Katarakt)  katarakt (lensin bulanıklaşması, katarakt)
Grenzwerte sınır değerler
Grunderkrankungen temel hastalıklar
Grundlagen temeller
Grüner Star glokom
Harnröhre  üretra
Harnstoff üre
Harnwege  idrar sistemi
Harnwegsinfekte idrar yolu enfeksiyonları
harte Exsudate sert eksüdalar
Hautkrankheiten  cilt hastalıkları
Hautveränderungen  ciltte değişiklikler
HbA1c-Wert HbA1c değeri
Hefepilz candida albicans  candida albicans maya mantarı
Heißhungerattacken  ani iştah yükseliş atakları
Hepatitis C-Virusinfektion hepatit C virüsü enfeksiyonu
Hepatozyten hepatositler
Herzfrequenzvariabilität kalp atış hızı değişkenliği
Herzinsuffizienz kalp yetmezliği
Herz-Kreislauf-Erkrankungen kardiyovasküler hastalıklar
Herz-Kreislauf-Schäden kardiyovasküler hasar
Herzmuskelschwäche kalp yetmezliği
Herzrhythmusstörungen düzensiz kalp atışı
Hexameren heksamerler
Hirnarealen beyin bölgeleri
Histone histonlar
hoher Cholesterinspiegel yüksek kolestorol
Hohlhand  avuç içi
Hormon Kortisol kortizol hormonu
Hormonschwankungen  hormonal dalgalanmalar
Hornhaut nasır 
Hüftbeuger Kalça fleksörü
Hüftschutzhosen  Kalça koruyucu pantolon
Humaninsuline und Analoginsuline  insan insülinleri ve analog insülinler
hyperglykämisches hyperosmolares Syndrom  hiperglisemik hiperosmolar sendromu 
Hypoglykämie-Wahrnehmungstraining  hipoglisemi farkındalık eğitimi
Hypo-Wahrnehmungstraining  hipoglisemi farkındalık eğitimi 
Immunreaktion  bağışıklık reaksiyonu
Impotenz Selbsthilfe Interessengemeinschaft iktidarsızlık kendi kendine yardım ilgi grubu
Industriekletterer endüstriyel tırmanıcı
Infektionen der Geschlechts- und Harnorgane genital ve idrar yolu enfeksiyonları
Injektionshilfen enjeksiyon yardımcıları
innovative Therapieoptionen  yenilikçi terapi seçenekleri
Insulin Glargin insülin glarjin
insulinähnlicher Wachstumsfaktor IGF-1 (Insulin-like growth factor 1)  insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1)
Insulinampulle  insülin ampulü
Insulinanaloga analog insülin
Insulinempfindlichkeit  insülin hassasiyeti
Insulinfreisetzung insülin salınımı
Insulinpen insülin kalemi
Insulinpräparat insülin preparati
Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse pankreasta insülin üretimi
insulinproduzierende Betazellen  insülin üreten beta hücreleri
Insulinpumpe mit automatisierter Basalratensteuerung (auch Hybrid Closed-Loop-System oder pAID englisch für partial automated insulin delivery)  otomatik bazal hız kontrollü insülin pompası (ayrıca hibrid kapalı döngü sistemi veya pAID ingilizcesi: partial automated insulin delivery)
Insulinpumpen insülin pompaları
Insulinpumpentherapie insülin pompası tedavisi
Insulin-Purging İnsülin temizleme
insulinresistent  insülin karşı dirençli
Insulinresistenz insülin direnci
Insulintherapie insülin tedavisi
Insulin-Zufuhrkatheter insülin iletme kateteri
intensivierte Insulintherapie  yoğun insülin tedavisi
intensivierte konventionelle Therapie yoğun geleneksel tedavi 
Intermittent Scanning Continuous Glucose Monitoring, kurz iscCGM aralıklı tarama sürekli glukoz izleme, kısa iscCGM
Interessenverlust ilgi kaybı
Intervallfasten aralıklı oruç
Intervall-Training interval egzersizler
Interventionsstudien  deneysel çalışmalar
invasiv  girişimsel (invazif)
Jod und Folsäure iyot ve folik asit
Jodid iyodür
jodiertes Speisesalz  iyotlu sofra tuzu
Jodprophylaxe  iyot profilaksisi
Kalt-Heiß-Probleme soğuk-sıcak problemleri
Kanüle kanül
kardiovaskuläre Folgeerkrankungen kardiyovasküler komplikasyonlar
Karpaltunnelsyndroms karpal tünel sendromu
Katheteruntersuchung  kateter muayenesi
Kernspin manyetik rezonans görüntüleme (MR)
Ketoazidose ketoasidoz
Ketoazidose (Blutübersäuerung durch Insulinmangel)  ketoasidoz (insülin eksikliğine bağlı aşırı kan asitlenmesi)
Ketonnachweis keton tespiti
Ketontest  keton testi
Ketonurie ketonüri
Kieferknochen çene kemiği
kinderärztliche Diabetes-Betreuung  pediatrik diyabet bakımı
Kniebeugen çömelme
Knochen, Sehnen und Muskeln kemikler, tendonlar ve kaslar
kognitive Funktionen  bilişsel fonksiyonlar
Kohlenhydrateinheiten  karbonhidrat birimleri
kohlenhydratreich Karbonhidrattan zengin 
Kohlenhydratstoffwechsel  karbonhidrat metabolizması
Kohlenstoffdioxid  karbon dioksit
Kollagenfasern kolajen lifleri
kontinuierliche Glukosemessung  sürekli glikoz ölçüm
kontinuierlicher Gewebezuckermessung (CGM) sürekli doku şekeri ölçümü (CGM)
Kontrastmittel  kontrast madde
konventionelle Insulintherapie geleneksel insülin tedavisi
Koordinationsübungen koordinasyon egzersizleri
koronare Herzkrankheit  koroner kalp hastalığı
Körper vücut
Körperzellen vücut hücreleri
kosmetische Fußpflege kozmetik ayak bakımı
Krafttraining kuvvet egzersizi
Kraftübungen für Beine und Gesäß bacaklar ve kalçalar için kuvvet egzersizleri
Krallenzehen pençe ayak
Krankenhausaufenthalt  hastaneye yatma
Krankheitserreger  patojenler
Krankhitsbild hastalık tablosu
Kreatinin-Clearance kreatinin klerensi
Kurzatmigkeit nefes darlığı
kurzwirksame Insuline  kısa etkili insülinler
Kurzzeitgedächtnis  kısa süreli hafıza
kurzzeitig wirkendes Insulin hızlı etkili insülin
Langerhans-Inseln Langerhans adacıkları 
langwirksame Insuline  uzun etkili insülinler
Langzeit-EKG uzun süreli EKG
Laserbehandlung der Netzhaut (Laserkoagulation)  retinanın lazer tedavisi (lazer ile pıhtılaştırma)
LDL-Cholesterin  LDL kolesterol
LDL-Cholesterinspiegel  LDL kolesterol seviyesi
Leber- und Muskelzellen karaciğer ve kas hücreleri
Leberbiopsie  karaciğer biyopsisi
Leberkrebs Karaciğer kanseri
Leiste und Hüfte kasık ve kalça
Leistenregion kasık bölgesi
lieblicher Wein  tatlı şarap
Limited Joint Mobility sınırlı ortak hareketlilik
Linsentrübung göz perdesi / katarakt
Lipodystrophien  lipodistrofi
Lockerungsübungen  gevşeme egzersizleri
Logfile log dosyasi
Lösungsmittel çözer madde
Lubrikationsstörungen ıslanma bozuklukları
Luftnot nefes darlığı
Lungenbläschen  alveoli
Lungenfibrose  pulmoner fibroz
Lungenfibrose („Narbenlunge“) pulmoner fibroz ("skar akciğeri")
Lungenhochdruck  Pulmoner hipertansiyon
Lungenhochdruck (Pulmonale Hypertonie) pulmoner hipertansiyon
Lungenkrebs akciğer kanseri
Lustlosigkeit isteksizlik
Lymphknoten lenf düğümleri
Magen-Darm-Trakt  sindirim sistemi
Magenverkleinerung mide küçültme
Magnet-Resonanz-Spektroskopie (MRS) manyetik rezonans spektroskopisi (MRS)
Magnetresonanz-Untersuchung  manyetik rezonans muayenesi
Mahlzeiteninsulin yemek zamanı insülini
Makroalbuminurie  makroalbuminüri
Makulopathie makülopati
Medianus-Nerv  median sinir
Medikamenten-Dosierer ilaç dozajlayıcı
medizinische Fußpflege tıbbi pedikür
Metabolisches Syndrom metabolik sendrom
Metformin Metformin
Methoden und Maßnahmen yöntemler ve önlemler
microRNA mikroRNA
Mikroalbuminurie mikroalbüminüri
milde Unterzuckerung hafif şiddette hipoglisemi
Mittelwert  ortalama değer
molekulare Marker  moleküler belirteçler
Monomere monomerler
Morbus Alzheimer Alzheimer hastalığı
Motorik  motor becerileri
Multimedikation çoklu ilaç (kullanımı/tedavisi)
Mundraum  ağız boşluğu
Mundtrockenheit  kuru ağız
Muskelschmerzen kas ağrıları
Mutterschaftsrichtlinien  annelik yönergeleri
Nachsorge takip eden tedavi
Nachsorgebehandlungen  takip eden tedaviler
Nagelpilz tırnak mantarı
Nährstoffe besin maddesi
Narbenbildung im Glaskörper (Innenraum des Auges)  vitreusta skarlaşma (gözün içi)
nässen sızmak
Nationale Versorgungsleitlinie zu Nierenerkrankungen bei Diabetes im Erwachsenenalter yetişkin diyabette böbrek hastalığı ile ilgili ulusal bakım kılavuzları
Nebenwirkungen yan etkiler
Nephropathie nefropati
Nerven sinirler
Nervenbahnen sinir yolları
Nervenerkrankungen  sinir bozuklukları
Nesselsucht (Urtikaria) kurdeşen (ürtiker)
Netzhaut retina
Netzhautablösungen retina dekolmanları
Netzhautschädigung (Retinopathie) retina hasarı (retinopati)
Netzhautveränderungen retina değişiklikleri
neue Behandlungsansätze  yeni tedavi yaklaşımları
Neugeborenen-Intensivstation yenidoğan yoğun bakım ünitesi
nicht-invasiv girişimsel olmayan (non-invazif)
nicht-proliferative Retinopathie proliferatif olmayan retinopati
nichtsteroidale Antirheumatika und Mischanalgetika steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar ve karışık analjezikler
niedergeschlagener Gemütszustand  keyifsiz ruh hali
Niedergeschlagenheit  keyifsizlik
Nierenerkrankungen böbrek hastalıkları
Nierenersatztherapie Böbrek replasman tedavisi
Nierenfiltrationsrate böbrek filtrasyon hızı
Niereninsuffizienz böbrek yetmezliği
Nierenkörperchen böbrek yuvarları
Notfallausweis   diyabet kimlik kartı
Notfallsituation acil durum
NPH-Insuline (NPH = Neutral Protamin Hagedorn) izofan insülin
nüchtern aç karnına
Nüchternblutzucker açlık kan şekeri
Nüchternblutzuckerwert açlık kan şekeri
Nüchternblutzuckerwerte  açlık kan şekeri seviyeleri
Nykturie niktüri
Obsevationalstudien gözlemsel çalışmalar
Off-Label-Use endikasyon dışı kullanım
Opt-Out-Cookie  devre dışı bırakma çerezi 
orale Antidiabetika oral antidiyabetik ilaçlar
oraler Blutzuckersenker oral kan şekeri düşürücüsü
Oraler Glukosetoleranztest (oGTT) oral glukoz tolerans testi (OGTT)
Organgewebe  organ dokusu
Orgasmusfähigkeit orgazm olabilme
Orgasmusstörungen  orgazm bozuklukları
Orientierungsprobleme oryantasyon sorunları
oxidativer Stress  oksidatif stres
Parodontalen Screening Index (PSI)  periodontal tarama endeksi (PSI)
Parodontitis  periodontitis
Parodontologie  periodontoloji
Parodontose periodontal hastalık
Patch-Pumpen  yama pompaları
Patient hasta
PDE-5-Hemmer (Phosphodiesterase-Typ-5-Inhibitoren) PDE-5 inhibitörleri (fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri)
Penis-Schwellkörper  penis erektil doku
Perinatalzentrum  perinatal merkez
Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) oder „Schaufensterkrankheit“ periferik arter tıkanıklığı hastalığı (PAD) veya "vitrin hastalığı"
Periphere diabetische Polyneuropathie  periferik diyabetik polinöropati
pfeifende Atmung hırıltılı nefes
Pflaster bant
pflegebedürftige Menschen  bakıma muhtaç insanlar
Pflegedienst bakım hizmeti
Pflegeschaum mit Harnstoff üreli bakım köpüğü
Phenylboronsäure fenilboronik asit
phototoxische Reaktionen fototoksik reaksiyonlar
Pigmentstörungen pigment bozuklukları
Plugins eklentiler
Pneumokokken  pnömokok
Podologe ayak hastalıkları uzmanı
Polyneuropathie polinöropati
Polyurie poliüri
Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) polikistik Over Sendromu (PCOS)
postprandiale Hyperglykämien yemek sonrası hiperglisemi
Potenz  cinsel güç
Potenzwunsch  istenilen cinsel güç
Prädiabetes prediyabet
Präeklampsie, auch Gestose oder Schwangerschaftsvergiftung genannt Preeklampsi, ayrıca gestoz veya gebelik zehirlenmesi olarak da adlandırılır
proliferative Form der diabetischen Retinopathie  diyabetik retinopatinin proliferatif formu
Proteinurie proteinüri
Pseudoacanthosis nigricans psödoakantoz nigrikans
psychischer Stress  psikolojik stres
pulmonale Hypertonie  Pulmoner hipertansiyon
Puls nabız
Quaddelbildung kabarcık oluşumu
qualitätsgesichert güvenilir kalitede
Quervernetzung  çapraz bağlama
Rasierklingen tıraş bıçağı
Raspeln rendelemek
Reflexhammer  refleks çekici
Regulierung des Wasser- und Salzhaushaltes  su ve tuz dengesinin düzenlenmesi
relativer Insulinmangel göreceli insülin eksikliği
Retinopathie retinopati
Risikoschwangerschaften  yüksek riskli gebelikler
Röhrensystem tüp sistemi
Röntgenkontrastmitteln röntgen kontrast maddesi
Rückstau  geri yığılma / tıkanıklık
Ruhepulse istirahat nabzı
Säugling bebek
Schadstoffrückstände artık kirleticiler
Schaufensterkrankheit periferik arter tıkanıklığı hastalığı
Schilddrüse tiroid
Schilddrüsenkomplikationen  tiroid komplikasyonları
Schilddrüsenwerte  tiroid değerleri
Schlaf-Apnoe-Syndrom uyku apne sendromu
Schlafbedürfnis uyku ihtiyacı
Schlaganfall inme
Schleimhaut  mukoza
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle suçluluk ve aşağılık duyguları
Schultergürtel omuz kuşağı
Schüttelfrost  yüksek ateşli titreme
Schutzmechanismus  koruma mekanizması
Schwangerschaftsdiabetes hamilelik diyabeti
Schwangerschaftshormone hamilelik hormonları
Schwangerschaftswoche hamilelik haftası
Schweißbildung  terlemek
Schweißdrüsen ter bezleri
Schwellung der Nagelfalz (Candida-Paronychie) tırnak kıvrımının şişmesi (kandida paronişi)
Schwerbehindertenstatus  ağır engelli statüsü
Schwerbehindertenvertretung  ağır engelliler temsilcisi
schwere Unterzuckerung  ağır şiddette hipoglisemi
schwerwiegende Folge- und Begleiterkrankungen  ciddi komplikasyonlar ve komorbiditeler
Schwindel, Übelkeit oder Benommenheitsgefühlen baş dönmesi, mide bulantısı veya sersemlik
Screeningtest tarama testi
Sehnen tendonlar
Sekundäre Pflanzenstoffe  ikincil bitki metabolitleri 
Selbsthilfegruppe Erektile Dysfunktion erektil disfonksiyon kendi kendine destek grubu
Selbsthilfegruppen  kendi kendine destek grupları
Selbstmanagement öz yönetim
Selbstmordgedanken intihar düşünceleri
Selbstreinigungsfunktion  kendi kendini temizleme fonksiyonu
Selbsttest (WHO-5 Wohlfühltest)  kendi kendine test (WHO-5 iyi olma testi)
Seniorenheim  huzur evi
Sensoren sensörler
Sexualhormone  seks hormonları
sexuelle Funktionsstörungen cinsel işlev bozukluğu
SGLT-2-Hemmer SGLT2 inhibitörleri
Sinnesempfindungen duygu
Smartinsuline akıllı insülinler
Social Plugins  sosyal eklentiler
Software  Yazılım
Sondereinsatzkommando der Polizei polis özel görev gücü
Sonographie sonografi
Spezialbehandlung özel tedavi
spezielle Sauerstofftherapie özel oksijen tedavisi
Sprachfunktion konuşma fonksiyonu
Spritzschema iğne şeması
Standardprogramm für werdende Mütter hamile anneler için standart program
ständige Müdigkeit  sürekli yorgunluk
starkem Übergewicht fazla kiloluluk
Stillvorbereitungskurs  emzirme hazırlık kursu
Stimmungstief düşük moral
Stoffwechseleinstellung metabolik ayar
Stoffwechselentgleisung  metabolik dengesizlik
stoffwechselgesunde metabolik olarak sağlıklı
Stoffwechselkontrolle  metabolik kontrol
Stoffwechselprodukt metabolik ürün
Stoffwechselprozess metabolik süreçler
Stressbewältigung  stresle başa çıkma
Stress-Coping-Strategien  stresle baş etme stratejileri
Sulfonylharnstoffe sulfonilüreler
Sulfonylharnstoffe und Glinide  sülfonilüreler ve Glinidler
Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM-Systeme)  sürekli glukoz ölçüm sistemleri (CGM sistemleri)
systolischer Blutdruck (oberer Wert)  büyük tansiyon
Tagesschläfrigkeit  gündüz uykusuzluk
Talgdrüsenfunktion yağ bezi fonksiyonu
TENS (Transkutane elektrische Nervenstimulation) TENS (transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu)
Testosteronmangels  testosteron eksikliği
therapeutische Hilfe terapötik yardım
tiefe Verzweiflung derin umutsuzluk
Tinea (Dermatophytose, Mattenbrand) tinea (dermatofitoz, mat yanığı)
Trainingsplan  egzersiz planı
Transaminasen transaminazlar
Transition  geçiş
Traubenzucker glukoz
traurige Stimmung üzgün ​​mod
Triglyzeride, HDL- und LDL-Cholesterin trigliseritler, HDL ve LDL kolesterol
Twitter-Feeds twitter zaman akışı
Typ-2-Diabetes (Prädiabetes)  tip 2 diyabet (prediyabet)
typische Symptome tipik semptomlar
Über- oder Unterfunktion aşırı veya düşük fonksiyon
Überdruck aşırı basınç
Überzuckerungen (Hyperglykämie) yüksek kan şekeri (hiperglisemi)
Ultraschall ultrason
Ultraschalluntersuchungen  ultrason muayeneleri
Unterhautfettgewebe cilt altı yağ
Unterschenkeln  alt bacaklar/ baldırlar
Unterzuckerungen (Hypoglykämien)  düşük kan şekeri (hipoglisemi)
Unterzuckerungsrisiko  hipoglisemi riski
Urin idrar
Urin-Albumin-Ausscheidung  idrarda albümin atılımı
Ursachen  nedenleri
Vaginalkapseln  vajinal kapsüller
Vakuumpumpen  vakum pompaları
Vaskuläre Demenz  Vasküler demans
vegetative diabetische Neuropathie vejetatif diyabetik nöropati
venöser Plasma venöz (toplardamar) kan plazması
Verantwortlicher (Datenschutz) kontrolör (veri koruması)
Verbandswechsel  pansuman
Verdampfer buharlaştırıcı
Verhornungen nasırlanma
Verletzung yaralanma
verminderte Feuchtigkeit der Scheide azalmış vajinal nem
verminderte Lust oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr düşük istek veya cinsel ilişki esnasında ağrılar
verminderten Nierenleistung azalmış böbrek performansı
Vernarbungen (Zirrhose)  nedbeleşme -nedbe oluşumu- (Siroz)
Verschleimung sümük oluşumu
Verwirrtheitszustände  akıl karışıklıkları
vibrierende Stimmgabel titreşen diyapazon
Volkskrankheiten  yaygın hastalıklar
Völlegefühl dolgunluk hissi
Vollnarkose genel anestezi
vollwertig yeterli
Vor- und Begleiterkrankungen  önceki ve eşlik eden hastalıklar
Vorsorgeuntersuchung önleyici muayene
Vortest ön test
Wachstumshormon büyüme hormonu
Wandverdickung duvar kalınlaşması
Website internet sitesi
Wehenhemmung  doğum sancısı bastırma
weibliche Zyklus kadın döngüsü
Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) beyaz benek hastalığı (vitiligo)
Weiterqualifizierungen  mesleki gelişim
Wesensveränderungen karakter değişimi
Wohnumgebung  yaşam ortamı
Wundauflagen yara bandajları
Wunden yaralar
Wundrose (Erysipel) yılancık (erizipel)
Xerostomie kserostomi
zahnärztliche Handinstrumente dental el aletleri
Zahnbelag  diş plağı
Zahnfleischentzündungen  diş etlerinin iltihabı
Zahnfleischränder dişeti kenarları
Zahnfleischtaschen  dişyuvası
Zahnhälse  diş boyunları
Zahnhalteapparat diş tutma aparatı
zahnmedizinische Prophylaxehelferin  diş profilaksisi asistanı
Zahnwanderung diş göçü
Zehen ayak parmakları
Zehenspitzen ayak parmak uçları
Zeugungsunfähigkeit beim Mann  erkeklerde kısırlık
Zielwert  hedef değer
Zuckeraufnahme şeker alımı
Zuckerausscheidung über die Nieren böbrekler yoluyla şeker atılımı
Zuckeraustauschstoffe tatlandırıcı
Zuckerbelastung  şeker yükü 
Zuckerersatz tatlandırıcı
Zuckerlösung şeker çözeltisi
Zuckerproduktion der Leber karaciğerde şeker üretimi
Zuckerstoffwechselstörung şeker metabolizması bozukluğu
zügiges Spazierengehen tempolu yürüyüş
zum Stillen anlegen emzirmek
Zwergflechte (Erythrasma) cüce liken (eritrazma)
Zyklusstörung  döngü bozukluğu