Ana içeriği göster

Almanca-Türkçe diyabet sözlüğü

Deutsch / Almanca

Türkisch / Türkçe

1. Schwangerschaftsdrittelgebeliğin 1. üç aylık dönemi
50-Gramm-Suchtest oder Glucose Challenge Test50 gramlık tarama testi
75-Gramm-Glukosetoleranztest75 gram glukoz tolerans testi
abführende Medikamente müshil ilaçlar
Abgeschlagenheit tükenmişlik
Abheilungiyileşme
Abstrich der Wunde yaradan sürüntü alma
Absturzgefahr düşme riski
Acanthosis nigricansakantozis nigricans
ACE-Hemmer ACE inhibitörleri
Aceton im Urin idrarda aseton
Achseln, Leisten-Analgegend, unter der weiblichen Brustkoltuk altı, kasık ve anal bölge, kadın memesinin altında
Adipokineadipokin
Adipositas obezite
Adipositas-Chirurgieobezite cerrahisi
AGE-ProdukteAGE ürünleri
AID, automatisiertes Insulinabgabesystem AID, otomatik insülin iletim sistemi
Akutkomplikationenakut komplikasyonlar
Albuminausscheidungalbümin atılımı
Albuminkonzentration albümin konsantrasyonu
Albumin-Kreatinin-Quotient im Morgenurin sabah idrarında albümin-kreatinin oranı
Albumin-Kreatinin-Ratio (AKR)albümin-kreatinin oranı (AKR)
Albuminuriealbuminuri
alkoholische Fettlebererkrankungalkolik yağlı karaciğer hastalığı
Allgemeinbevölkerung genel popülasyon
Alpha-Glukosidase-Hemmer alfa-glukozidaz inhibitörleri
Alpha-Liponsäurealfa lipoik asit
amputiertampute
Analog-Insulin Glarginanalog insülin Glargin
anaphylaktischer Schock anafilaktik şok
Angina pectorisanjina pektoris
Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten (AT1-Blocker)anjiyotensin II reseptör antagonistleri (AT1 blokerleri)
Angstgefühlekorku duygusu
Antibiotikumantibiyotik
Antirutschsocken kaymaz çoraplar
Antriebslosigkeit rehavet
Appetithormon Ghrelin iştah hormonu grelin
Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie e.V. der Deutschen Diabetes Gesellschaft Alman Diyabet Derneği Çalışma Grubu Diyabet ve Psikoloji
Armvenekol toplardamar
Arterienarterler
Arteriosklerosearterioskleroz
artifizielles Pankreas-System, artificial Pancreas und Closed-Loop-Systemyapay pankreas sistemi, yapay pankreas ve kapalı döngü sistemi
Arzneimittelexantheme ilaç döküntüsü
ärztlichen Untersuchungtıbbi muayene
Asthmaastım
Asthma bronchiale bronşiyal astım
Atemnot nefes darlığı
aufrufendes Systemistemci sistemi
Auftragsverarbeiter (Datenschutz)işleyici
Augenhintergrundesgöz dibi
Augeninnendrucksgöz içi basıncı
Ausfallschrittelunges
Autoantikörperoto antikor
Autoimmunerkrankungen otoimmün hastalıklar
Ballenayak tabanı
Bandscheibenvorfälledisk prolapsusu
Basalinsulinebazal insülinler
Basalratebazal oran
Basis-Bolus-Prinzip temel bolus prensibi
Basis-Bolus-Therapie temel bolus tedavisi
Basisqualifikation Diabetes Pflege DDGdiyabet bakımı DDG için temel yeterlilik
Bauchspeicheldrüsepankreas
Bauchspeicheldrüsenkrebspankreas kanseri
Behinderung oder Schwerbehinderung engellilik veya ağır engellilik
Benfotiamin Benfotiamine
Berufstaucherprofesyonel dalgıç
Beta-Amyloid beta amiloid
Beta-Amyloid-Plaques beta amiloid plakları
Betroffene etkilenen
Bimssteinponza taşı
Bindegewebe bağ dokusu
Bindegewebseinlagerungen (Fibrose) bağ dokusu birikimi (örn. Fibrozis)
Binge-Eating-Störungaşırı yeme bozukluğu
Blasenkrebsmesane kanseri
Blutabnahmekan örneği alma
Blutdrucktansiyon
Blutfettekan lipitleri
Blutflusskan akışı
Blutgefäßekan damarları
Blutplasmakan plazması
blutverdünnende Medikamente kan sulandırıcı ilaç
Blutversorgungkan temini
Blutzucker-Langzeitgedächtnisuzun süreli kan şekeri belleği
Blutzucker-Langzeitwert uzun süreli kan şekeri değeri
Blutzucker-Langzeitwert (HbA1c-Wert)uzun süreli kan şekeri değeri (HbA1c değeri)
Blutzuckermanagementkan şekeri yönetimi
Blutzuckermessgerät kan şekeri ölçüm cihazı
Blutzuckerselbstkontrolle kan şekeri öz kontrolü
Blutzuckersenker kan şekeri düşürücü
Blutzuckersuchtest kan şekeri yükleme testi 
Blutzuckertest (Glukosetoleranztest)kan şekeri testi (glukoz tolerans testi)
Blutzuckerwertekan şekeri değerleri
Blutzuckerzielekan şekeri hedefleri
Body-Mass-Index (BMI)vücut kitle endeksi (VKE)
Bolusgaben bolus dozları
Bolusinsulin (Mahlzeiteninsulin) bolus insülini (yemek insülini)
Bolusrechner bolus hesaplayıcı
Botenstoffe nörotransmitterler
Bronchialsystem bronş sistemi
Bronchialwand bronş duvarı
Bronchien bronş
Broteinheitenekmek birimleri
Brustkrebsmeme kanseri
Bulimia nervosabulimia nervoza
Candida-Infektionenkandida enfeksiyonları
Capsaicin-Pflastern kapsaisin yamaları
Charcot-Fußcharcot ayağı
Cheiroarthropathie oder Stiff-Hand-Syndromcheiroartropati veya Sert El Sendromu
Chemische Veränderungen (Methylierungen) der Erbsubstanzgenetik materyalin kimyasal değişiklikleri (metilasyon)
chirurgische Eingriffe cerrahi müdahaleler
Cholesterin und Triglyzeridekolesterol ve trigliserit
chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD)kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
chronisch schwelende Entzündungsprozessekronik alttan devam eden iltahaplanma süreçleri
chronische Überzuckerung kronik yüksek kan şekeri
Closed-Loop-System ("geschlossener Kreis")kapalı çevrim sistemi
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
CSII (englisch: continuous subcutaneous insulin infusion, kontinuierliche subkutane Insulininfusion)CSII (İngilizce: continuous subcutaneous insulin infusion, sürekli subkütan insülin infüzyonu)
Darmhormon GLP-1bağırsak hormonu GLP-1
Darmkrebskolon kanseri
Datenschutzbeauftragteveri koruma görevlisi
Datenschutzerklärungkişisel verilerin koruması aydınlatma metni
Datenschutz-Grundverordnunggenel veri koruma yönetmeliği
Dauerbelastung sürekli yüklenme
Dauerstress sürekli stres
Dawn-Phänomendawn fenomeni
Dehnübungenesneme egzersizleri
Demenzbunama
Denk- und Konzentrationsstörungendüşünme ve konsantrasyon bozuklukları
Denkprozessezihinsel süreçler
Dentalhygienikerindiş temizlik uzmanı
Depigmentierung renksizleşme
depressive Verstimmungendepresif ruh halleri
desinfizierendezenfente etmek
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) Alman Diyabet Derneği (DDG)
Diabetesdiyabet
Diabetes mellitusdiabetes mellitus
diabetesassoziierte Nephropathie oder Nierenerkrankungdiyabetle ilişkili nefropati veya böbrek hastalığı
diabetesbedingte Nierenschadendiyabetle ilişkili böbrek hasarı
Diabetesberaterdiyabet danışmanı
Diabetes-Distressdiyabet rahatsızlığı
Diabetes-Pflegefachkraft DDG für die Langzeitpflegeuzun süreli bakım için diyabet hemşiresi DDG
Diabetes-Schutzschuhe koruyucu diyabet ayakkabısı
Diabetische Ketoazidosediyabetik ketoasidoz
Diabetische Nephropathiediyabetik nefropati
Diabetische Neuropathie diyabetik nöropati
Diabetische Retinopathie diyabetik retinopati
Diabetischer Fußdiyabetik ayak
Diabetisches Fußsyndromdiyabetik ayak sendromu
Diabetisches Sklerödemdiyabetik sklerödem
Diabetologediyabet uzmanı
Diabulimiadiabulimia
Diagnoseteşhis
Diagnosestellungteşhis
diastolischer (unterer) Blutdruckwert küçük tansiyon
Dienste der Informationsgesellschaft (Datenschutz)bilgi toplumu hizmetlerine 
Diuretikadiüretikler
DNA-StrangDNA ipliği
Downloadsindirmeler
DPP-4-Hemmer Sitagliptin DPP-4 inhibitörü Sitagliptin
Druckbelastungenbasınç yükleri
Druckstellenbaskı izleri
Dupuytren-Kontrakturdupuytren kontraktürü
Echtzeit- beziehungsweise real-time-CGM, kurz rtCGMgerçek zamanlı veya real-time CGM veya kısaca rtCGM
einen festen gelblichen Belagkatı sarımsı bir kaplama (cerahat tabakası)
eingeschränkte Nervenfunktion kısıtlanmış sinir fonksiyonu
Einlagen oder orthopädische Schuhe tabanlık veya ortopedik ayakkabılar
Eintrittspforte giriş yeri
einwachseniçe büyüme
Einwilligung (Datenschutz)rıza (veri koruması)
Eiter irin
Eiweißablagerungen (Beta-Amyloid-Plaques)protein birikintileri (beta-amiloid plaklar)
Eiweißausscheidung protein atılımı
Ejakulationsstörungenboşalma bozuklukları
Eklampsie, die schwerste Ausprägung der Gestoseeklampsi, en şiddetli gestoz formu
elastischelastik
Elastographie elastografi
Elektroneurographieelektronörografi
emotionale Überforderung duygusal aşırı zorlanma
emotionale und soziale Fähigkeiten duygusal ve sosyal beceriler
Empfindsamkeitduyarlılık
Empfindungsfähigkeit für Berührungendokunmaya duyarlılık
engmaschige Kontrolle der Nierenfunktion böbrek fonksiyonunun yakın kontrolü
Entgiftung des Körpers vücudun detoksifikasyonu
Entzündungen (Hepatitis)enflamasyon (hepatit)
Entzündungsgewebeinflamatuar doku
Entzündungsreaktionen İnflamatuar reaksiyonlar
Epigenetik epigenetik
erbliche Vorbelastung kalıtsal yatkınlık
Erektile Dysfunktionerektil disfonksiyon
Erektionshilfenereksiyon yardımcıları
Erektionsstörungenerektil disfonksiyon
Ernährungsumstellungbeslenme alışkanlığı değişikliği
Ersttherapie başlangıç ​​tedavisi
Erwachsenen-Diabetologieyetişkin diyabetolojisi
Estriolöstriol
exzessives Essenaşırı yemek
Fachgesellschaften meslek birlikleri
Fadenpilze iplikli mantarlar
Faktencheckdoğruluk kontrolü / teyit
Fehl- und Frühgeburten düşükler ve erken doğumlar
Fehlbildungen malformasyonlar
Fehlhaltungenduruş bozukluğu
Fehlregulation düzen bozukluğu
Fehlregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achsehipotalamik-hipofiz-adrenal eksenin düzensizliği
Fehlstellungenanormal pozisyon / yanlış duruş
Fehlverteilung des sogenannten Tau-Proteins in Nervenzellensinir hücrelerinde Tau proteininin yanlış hizalanması
Fersetopuk
Fettleber yağlı karaciğer
Fettlebererkrankung karaciğer yağlanması hastalığı
Fettleibigkeit şişmanlık
Fettsäuremusteryağ asidi yapısı  
Fettstoffwechsel yağ metabolizması
Fettstoffwechselstörung yağ metabolizması bozukluğu
Feuchtigkeitnem 
Feuchtigkeitscremenemlendirici
Filtereinheiten in den Nierenböbreklerde filtre üniteleri
Finger- und Gelenkversteifungen Parmak ve eklem sertleşmesi
Fisteln fistüller
Folgeerkrankung (Diabetes)diyabetin yol açtığı hastalıklar
Fortpflanzungsorganeüreme sistemi
Fragebögen anket
Frozen Shoulderdonmuş omuz
Fruchtbarkeit der Frau kadınların doğurganlığı
Fruchtwasseramniyotik sıvı
Funktion der Nerven sinirlerin işlevi
funktionelle Insulintherapie fonksiyonel insülin tedavi 
Fußknochenayak kemikleri
Gedächtnis- oder Ess-Störungenbellek veya yeme bozuklukları
Gedächtnisleistung bellek performansı
Gedächtnisstörungen bellek bozuklukları
gefährliche Infektionen tehlikeli enfeksiyonlar
Gefäßausbuchtungen (Mikroaneurysmen)damar baloncukları (mikroanevrizmalar)
Gefäßedamarlar
Gefäßerkrankungendamar hastalıkları
gefäßwachstumshemmende Antikörper (VEGF-Hemmer) anti-vasküler büyüme antikorları (VEGF inhibitörleri)
Gehirn und Psychebeyin ve ruh
Gelber Fleck (Makulopathie) sarı nokta (makülopati)
Gelbknoten (Xanthome)Sarı düğüm (ksantom)
Gelbsucht (Hyperbilirubinämie) sarılık (hiperbilirübinemi)
Gelegenheits-Blutzuckerrastgele ölçülmüş kan şekeri değeri
Gelenkbeugen eklem iç tarafları
Genetische Veranlagung genetik eğilim
Genitalbereich genital bölge
gentechnisch hergestellte Humaninsulinegenetik olarak elde edilmiş insan insülinleri 
Gerinnungshemmerpıhtılaşmayı azaltıcı ilaçlar
geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, kurz eGFRtahmini glomerüler filtrasyon hızı, kısa eGFR
Geschlechtshormone cinsel hormonlar
gestörte Nüchternglukosetoleranzbozulmuş açlık glukoz toleransı
Gewebe-Doppler-EchokardiografieDoku Doppler Ekokardiyografi
Gewebezuckermessung (CGM)Doku Şekeri Ölçümü (CGM)
Gewebsschädendoku hasarı
Gewichtsreduktion kilo kaybı
Glaskörpervitreus
Gliflozine (SGLT-2-Hemmstoffe) gliflozin (SGLT-2 inhibitörleri)
Glitazoneglitazon
glomeruläre Filtrationsleistungglomerüler filtrasyon performansı
glomeruläre Filtrationsrate, kurz GFRglomerüler filtrasyon hızı, kısaca GFR
GLP-1 Analoga und DPP-4-Hemmer (Gliptine) GLP-1 analogları ve DPP-4 inhibitörleri (gliptinler)
GLP-1-Agonisten GLP-1 agonistleri
GLP-1-Analogon Exenatid GLP-1 analog Eksenatid
GLP-1-Rezeptor-AgonistenGLP-1 reseptörü agonistleri
Glucose Challenge Tests glukoz yükleme testi
Glukagonspritzeglukagon şırınga
Glukokortikoideglukokortikoidler
Glukoneogeneseglukoneogenez
Glukosetoleranztest (Diagnosetest)glukoz tolerans testi (tanı testi)
Glukosetoleranztest (oGTT) glukoz tolerans testi (OGTT)
Grauer Star (Linsentrübungen, Katarakt) katarakt (lensin bulanıklaşması, katarakt)
Grenzwertesınır değerler
Grunderkrankungentemel hastalıklar
Grundlagentemeller
Grüner Starglokom
Harnröhre üretra
Harnstoffüre
Harnwege idrar sistemi
Harnwegsinfekteidrar yolu enfeksiyonları
harte Exsudatesert eksüdalar
Hautkrankheiten cilt hastalıkları
Hautveränderungen ciltte değişiklikler
HbA1c-WertHbA1c değeri
Hefepilz candida albicans candida albicans maya mantarı
Heißhungerattacken ani iştah yükseliş atakları
Hepatitis C-Virusinfektionhepatit C virüsü enfeksiyonu
Hepatozytenhepatositler
Herzfrequenzvariabilitätkalp atış hızı değişkenliği
Herzinsuffizienzkalp yetmezliği
Herz-Kreislauf-Erkrankungenkardiyovasküler hastalıklar
Herz-Kreislauf-Schädenkardiyovasküler hasar
Herzmuskelschwächekalp yetmezliği
Herzrhythmusstörungendüzensiz kalp atışı
Hexamerenheksamerler
Hirnarealenbeyin bölgeleri
Histonehistonlar
hoher Cholesterinspiegelyüksek kolestorol
Hohlhand avuç içi
Hormon Kortisolkortizol hormonu
Hormonschwankungen hormonal dalgalanmalar
Hornhautnasır 
HüftbeugerKalça fleksörü
Hüftschutzhosen Kalça koruyucu pantolon
Humaninsuline und Analoginsuline insan insülinleri ve analog insülinler
hyperglykämisches hyperosmolares Syndrom hiperglisemik hiperosmolar sendromu 
Hypoglykämie-Wahrnehmungstraining hipoglisemi farkındalık eğitimi
Hypo-Wahrnehmungstraining hipoglisemi farkındalık eğitimi 
Immunreaktion bağışıklık reaksiyonu
Impotenz Selbsthilfe Interessengemeinschaftiktidarsızlık kendi kendine yardım ilgi grubu
Industrieklettererendüstriyel tırmanıcı
Infektionen der Geschlechts- und Harnorganegenital ve idrar yolu enfeksiyonları
Injektionshilfenenjeksiyon yardımcıları
innovative Therapieoptionen yenilikçi terapi seçenekleri
Insulin Glargininsülin glarjin
insulinähnlicher Wachstumsfaktor IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1)
Insulinampulle insülin ampulü
Insulinanalogaanalog insülin
Insulinempfindlichkeit insülin hassasiyeti
Insulinfreisetzunginsülin salınımı
Insulinpeninsülin kalemi
Insulinpräparatinsülin preparati
Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüsepankreasta insülin üretimi
insulinproduzierende Betazellen insülin üreten beta hücreleri
Insulinpumpe mit automatisierter Basalratensteuerung (auch Hybrid Closed-Loop-System oder pAID englisch für partial automated insulin delivery) otomatik bazal hız kontrollü insülin pompası (ayrıca hibrid kapalı döngü sistemi veya pAID ingilizcesi: partial automated insulin delivery)
Insulinpumpeninsülin pompaları
Insulinpumpentherapieinsülin pompası tedavisi
Insulin-Purgingİnsülin temizleme
insulinresistent insülin karşı dirençli
Insulinresistenzinsülin direnci
Insulintherapieinsülin tedavisi
Insulin-Zufuhrkatheterinsülin iletme kateteri
intensivierte Insulintherapie yoğun insülin tedavisi
intensivierte konventionelle Therapieyoğun geleneksel tedavi 
Intermittent Scanning Continuous Glucose Monitoring, kurz iscCGMaralıklı tarama sürekli glukoz izleme, kısa iscCGM
Interessenverlustilgi kaybı
Intervallfastenaralıklı oruç
Intervall-Traininginterval egzersizler
Interventionsstudien deneysel çalışmalar
invasiv girişimsel (invazif)
Jod und Folsäureiyot ve folik asit
Jodidiyodür
jodiertes Speisesalz iyotlu sofra tuzu
Jodprophylaxe iyot profilaksisi
Kalt-Heiß-Problemesoğuk-sıcak problemleri
Kanülekanül
kardiovaskuläre Folgeerkrankungenkardiyovasküler komplikasyonlar
Karpaltunnelsyndromskarpal tünel sendromu
Katheteruntersuchung kateter muayenesi
Kernspinmanyetik rezonans görüntüleme (MR)
Ketoazidoseketoasidoz
Ketoazidose (Blutübersäuerung durch Insulinmangel) ketoasidoz (insülin eksikliğine bağlı aşırı kan asitlenmesi)
Ketonnachweisketon tespiti
Ketontest keton testi
Ketonurieketonüri
Kieferknochençene kemiği
kinderärztliche Diabetes-Betreuung pediatrik diyabet bakımı
Kniebeugençömelme
Knochen, Sehnen und Muskelnkemikler, tendonlar ve kaslar
kognitive Funktionen bilişsel fonksiyonlar
Kohlenhydrateinheiten karbonhidrat birimleri
kohlenhydratreichKarbonhidrattan zengin 
Kohlenhydratstoffwechsel karbonhidrat metabolizması
Kohlenstoffdioxid karbon dioksit
Kollagenfasernkolajen lifleri
kontinuierliche Glukosemessung sürekli glikoz ölçüm
kontinuierlicher Gewebezuckermessung (CGM)sürekli doku şekeri ölçümü (CGM)
Kontrastmittel kontrast madde
konventionelle Insulintherapiegeleneksel insülin tedavisi
Koordinationsübungenkoordinasyon egzersizleri
koronare Herzkrankheit koroner kalp hastalığı
Körpervücut
Körperzellenvücut hücreleri
kosmetische Fußpflegekozmetik ayak bakımı
Krafttrainingkuvvet egzersizi
Kraftübungen für Beine und Gesäßbacaklar ve kalçalar için kuvvet egzersizleri
Krallenzehenpençe ayak
Krankenhausaufenthalt hastaneye yatma
Krankheitserreger patojenler
Krankhitsbildhastalık tablosu
Kreatinin-Clearancekreatinin klerensi
Kurzatmigkeitnefes darlığı
kurzwirksame Insuline kısa etkili insülinler
Kurzzeitgedächtnis kısa süreli hafıza
kurzzeitig wirkendes Insulinhızlı etkili insülin
Langerhans-InselnLangerhans adacıkları 
langwirksame Insuline uzun etkili insülinler
Langzeit-EKGuzun süreli EKG
Laserbehandlung der Netzhaut (Laserkoagulation) retinanın lazer tedavisi (lazer ile pıhtılaştırma)
LDL-Cholesterin LDL kolesterol
LDL-Cholesterinspiegel LDL kolesterol seviyesi
Leber- und Muskelzellenkaraciğer ve kas hücreleri
Leberbiopsie karaciğer biyopsisi
LeberkrebsKaraciğer kanseri
Leiste und Hüftekasık ve kalça
Leistenregionkasık bölgesi
lieblicher Wein tatlı şarap
Limited Joint Mobilitysınırlı ortak hareketlilik
Linsentrübunggöz perdesi / katarakt
Lipodystrophien lipodistrofi
Lockerungsübungen gevşeme egzersizleri
Logfilelog dosyasi
Lösungsmittelçözer madde
Lubrikationsstörungenıslanma bozuklukları
Luftnotnefes darlığı
Lungenbläschen alveoli
Lungenfibrose pulmoner fibroz
Lungenfibrose („Narbenlunge“)pulmoner fibroz ("skar akciğeri")
Lungenhochdruck Pulmoner hipertansiyon
Lungenhochdruck (Pulmonale Hypertonie)pulmoner hipertansiyon
Lungenkrebsakciğer kanseri
Lustlosigkeitisteksizlik
Lymphknotenlenf düğümleri
Magen-Darm-Trakt sindirim sistemi
Magenverkleinerungmide küçültme
Magnet-Resonanz-Spektroskopie (MRS)manyetik rezonans spektroskopisi (MRS)
Magnetresonanz-Untersuchung manyetik rezonans muayenesi
Mahlzeiteninsulinyemek zamanı insülini
Makroalbuminurie makroalbuminüri
Makulopathiemakülopati
Medianus-Nerv median sinir
Medikamenten-Dosiererilaç dozajlayıcı
medizinische Fußpflegetıbbi pedikür
Metabolisches Syndrommetabolik sendrom
MetforminMetformin
Methoden und Maßnahmenyöntemler ve önlemler
microRNAmikroRNA
Mikroalbuminuriemikroalbüminüri
milde Unterzuckerunghafif şiddette hipoglisemi
Mittelwert ortalama değer
molekulare Marker moleküler belirteçler
Monomeremonomerler
Morbus AlzheimerAlzheimer hastalığı
Motorik motor becerileri
Multimedikationçoklu ilaç (kullanımı/tedavisi)
Mundraum ağız boşluğu
Mundtrockenheit kuru ağız
Muskelschmerzenkas ağrıları
Mutterschaftsrichtlinien annelik yönergeleri
Nachsorgetakip eden tedavi
Nachsorgebehandlungen takip eden tedaviler
Nagelpilztırnak mantarı
Nährstoffebesin maddesi
Narbenbildung im Glaskörper (Innenraum des Auges) vitreusta skarlaşma (gözün içi)
nässensızmak
Nationale Versorgungsleitlinie zu Nierenerkrankungen bei Diabetes im Erwachsenenalteryetişkin diyabette böbrek hastalığı ile ilgili ulusal bakım kılavuzları
Nebenwirkungenyan etkiler
Nephropathienefropati
Nervensinirler
Nervenbahnensinir yolları
Nervenerkrankungen sinir bozuklukları
Nesselsucht (Urtikaria)kurdeşen (ürtiker)
Netzhautretina
Netzhautablösungenretina dekolmanları
Netzhautschädigung (Retinopathie)retina hasarı (retinopati)
Netzhautveränderungenretina değişiklikleri
neue Behandlungsansätze yeni tedavi yaklaşımları
Neugeborenen-Intensivstationyenidoğan yoğun bakım ünitesi
nicht-invasivgirişimsel olmayan (non-invazif)
nicht-proliferative Retinopathieproliferatif olmayan retinopati
nichtsteroidale Antirheumatika und Mischanalgetikasteroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar ve karışık analjezikler
niedergeschlagener Gemütszustand keyifsiz ruh hali
Niedergeschlagenheit keyifsizlik
Nierenerkrankungenböbrek hastalıkları
NierenersatztherapieBöbrek replasman tedavisi
Nierenfiltrationsrateböbrek filtrasyon hızı
Niereninsuffizienzböbrek yetmezliği
Nierenkörperchenböbrek yuvarları
Notfallausweis  diyabet kimlik kartı
Notfallsituationacil durum
NPH-Insuline (NPH = Neutral Protamin Hagedorn)izofan insülin
nüchternaç karnına
Nüchternblutzuckeraçlık kan şekeri
Nüchternblutzuckerwertaçlık kan şekeri
Nüchternblutzuckerwerte açlık kan şekeri seviyeleri
Nykturieniktüri
Obsevationalstudiengözlemsel çalışmalar
Off-Label-Useendikasyon dışı kullanım
Opt-Out-Cookie devre dışı bırakma çerezi 
orale Antidiabetikaoral antidiyabetik ilaçlar
oraler Blutzuckersenkeroral kan şekeri düşürücüsü
Oraler Glukosetoleranztest (oGTT)oral glukoz tolerans testi (OGTT)
Organgewebe organ dokusu
Orgasmusfähigkeitorgazm olabilme
Orgasmusstörungen orgazm bozuklukları
Orientierungsproblemeoryantasyon sorunları
oxidativer Stress oksidatif stres
Parodontalen Screening Index (PSI) periodontal tarama endeksi (PSI)
Parodontitis periodontitis
Parodontologie periodontoloji
Parodontoseperiodontal hastalık
Patch-Pumpen yama pompaları
Patienthasta
PDE-5-Hemmer (Phosphodiesterase-Typ-5-Inhibitoren)PDE-5 inhibitörleri (fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri)
Penis-Schwellkörper penis erektil doku
Perinatalzentrum perinatal merkez
Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) oder „Schaufensterkrankheit“periferik arter tıkanıklığı hastalığı (PAD) veya "vitrin hastalığı"
Periphere diabetische Polyneuropathie periferik diyabetik polinöropati
pfeifende Atmunghırıltılı nefes
Pflasterbant
pflegebedürftige Menschen bakıma muhtaç insanlar
Pflegedienstbakım hizmeti
Pflegeschaum mit Harnstoffüreli bakım köpüğü
Phenylboronsäurefenilboronik asit
phototoxische Reaktionenfototoksik reaksiyonlar
Pigmentstörungenpigment bozuklukları
Pluginseklentiler
Pneumokokken pnömokok
Podologeayak hastalıkları uzmanı
Polyneuropathiepolinöropati
Polyuriepoliüri
Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS)polikistik Over Sendromu (PCOS)
postprandiale Hyperglykämienyemek sonrası hiperglisemi
Potenz cinsel güç
Potenzwunsch istenilen cinsel güç
Prädiabetesprediyabet
Präeklampsie, auch Gestose oder Schwangerschaftsvergiftung genanntPreeklampsi, ayrıca gestoz veya gebelik zehirlenmesi olarak da adlandırılır
proliferative Form der diabetischen Retinopathie diyabetik retinopatinin proliferatif formu
Proteinurieproteinüri
Pseudoacanthosis nigricanspsödoakantoz nigrikans
psychischer Stress psikolojik stres
pulmonale Hypertonie Pulmoner hipertansiyon
Pulsnabız
Quaddelbildungkabarcık oluşumu
qualitätsgesichertgüvenilir kalitede
Quervernetzung çapraz bağlama
Rasierklingentıraş bıçağı
Raspelnrendelemek
Reflexhammer refleks çekici
Regulierung des Wasser- und Salzhaushaltes su ve tuz dengesinin düzenlenmesi
relativer Insulinmangelgöreceli insülin eksikliği
Retinopathieretinopati
Risikoschwangerschaften yüksek riskli gebelikler
Röhrensystemtüp sistemi
Röntgenkontrastmittelnröntgen kontrast maddesi
Rückstau geri yığılma / tıkanıklık
Ruhepulseistirahat nabzı
Säuglingbebek
Schadstoffrückständeartık kirleticiler
Schaufensterkrankheitperiferik arter tıkanıklığı hastalığı
Schilddrüsetiroid
Schilddrüsenkomplikationen tiroid komplikasyonları
Schilddrüsenwerte tiroid değerleri
Schlaf-Apnoe-Syndromuyku apne sendromu
Schlafbedürfnisuyku ihtiyacı
Schlaganfallinme
Schleimhaut mukoza
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlesuçluluk ve aşağılık duyguları
Schultergürtelomuz kuşağı
Schüttelfrost yüksek ateşli titreme
Schutzmechanismus koruma mekanizması
Schwangerschaftsdiabeteshamilelik diyabeti
Schwangerschaftshormonehamilelik hormonları
Schwangerschaftswochehamilelik haftası
Schweißbildung terlemek
Schweißdrüsenter bezleri
Schwellung der Nagelfalz (Candida-Paronychie)tırnak kıvrımının şişmesi (kandida paronişi)
Schwerbehindertenstatus ağır engelli statüsü
Schwerbehindertenvertretung ağır engelliler temsilcisi
schwere Unterzuckerung ağır şiddette hipoglisemi
schwerwiegende Folge- und Begleiterkrankungen ciddi komplikasyonlar ve komorbiditeler
Schwindel, Übelkeit oder Benommenheitsgefühlenbaş dönmesi, mide bulantısı veya sersemlik
Screeningtesttarama testi
Sehnentendonlar
Sekundäre Pflanzenstoffe ikincil bitki metabolitleri 
Selbsthilfegruppe Erektile Dysfunktionerektil disfonksiyon kendi kendine destek grubu
Selbsthilfegruppen kendi kendine destek grupları
Selbstmanagementöz yönetim
Selbstmordgedankenintihar düşünceleri
Selbstreinigungsfunktion kendi kendini temizleme fonksiyonu
Selbsttest (WHO-5 Wohlfühltest) kendi kendine test (WHO-5 iyi olma testi)
Seniorenheim huzur evi
Sensorensensörler
Sexualhormone seks hormonları
sexuelle Funktionsstörungencinsel işlev bozukluğu
SGLT-2-HemmerSGLT2 inhibitörleri
Sinnesempfindungenduygu
Smartinsulineakıllı insülinler
Social Plugins sosyal eklentiler
Software Yazılım
Sondereinsatzkommando der Polizeipolis özel görev gücü
Sonographiesonografi
Spezialbehandlungözel tedavi
spezielle Sauerstofftherapieözel oksijen tedavisi
Sprachfunktionkonuşma fonksiyonu
Spritzschemaiğne şeması
Standardprogramm für werdende Mütterhamile anneler için standart program
ständige Müdigkeit sürekli yorgunluk
starkem Übergewichtfazla kiloluluk
Stillvorbereitungskurs emzirme hazırlık kursu
Stimmungstiefdüşük moral
Stoffwechseleinstellungmetabolik ayar
Stoffwechselentgleisung metabolik dengesizlik
stoffwechselgesundemetabolik olarak sağlıklı
Stoffwechselkontrolle metabolik kontrol
Stoffwechselproduktmetabolik ürün
Stoffwechselprozessmetabolik süreçler
Stressbewältigung stresle başa çıkma
Stress-Coping-Strategien stresle baş etme stratejileri
Sulfonylharnstoffesulfonilüreler
Sulfonylharnstoffe und Glinide sülfonilüreler ve Glinidler
Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM-Systeme) sürekli glukoz ölçüm sistemleri (CGM sistemleri)
systolischer Blutdruck (oberer Wert) büyük tansiyon
Tagesschläfrigkeit gündüz uykusuzluk
Talgdrüsenfunktionyağ bezi fonksiyonu
TENS (Transkutane elektrische Nervenstimulation)TENS (transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu)
Testosteronmangels testosteron eksikliği
therapeutische Hilfeterapötik yardım
tiefe Verzweiflungderin umutsuzluk
Tinea (Dermatophytose, Mattenbrand)tinea (dermatofitoz, mat yanığı)
Trainingsplan egzersiz planı
Transaminasentransaminazlar
Transition geçiş
Traubenzuckerglukoz
traurige Stimmungüzgün ​​mod
Triglyzeride, HDL- und LDL-Cholesterintrigliseritler, HDL ve LDL kolesterol
Twitter-Feedstwitter zaman akışı
Typ-2-Diabetes (Prädiabetes) tip 2 diyabet (prediyabet)
typische Symptometipik semptomlar
Über- oder Unterfunktionaşırı veya düşük fonksiyon
Überdruckaşırı basınç
Überzuckerungen (Hyperglykämie)yüksek kan şekeri (hiperglisemi)
Ultraschallultrason
Ultraschalluntersuchungen ultrason muayeneleri
Unterhautfettgewebecilt altı yağ
Unterschenkeln alt bacaklar/ baldırlar
Unterzuckerungen (Hypoglykämien) düşük kan şekeri (hipoglisemi)
Unterzuckerungsrisiko hipoglisemi riski
Urinidrar
Urin-Albumin-Ausscheidung idrarda albümin atılımı
Ursachen nedenleri
Vaginalkapseln vajinal kapsüller
Vakuumpumpen vakum pompaları
Vaskuläre Demenz Vasküler demans
vegetative diabetische Neuropathievejetatif diyabetik nöropati
venöser Plasmavenöz (toplardamar) kan plazması
Verantwortlicher (Datenschutz)kontrolör (veri koruması)
Verbandswechsel pansuman
Verdampferbuharlaştırıcı
Verhornungennasırlanma
Verletzungyaralanma
verminderte Feuchtigkeit der Scheideazalmış vajinal nem
verminderte Lust oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehrdüşük istek veya cinsel ilişki esnasında ağrılar
verminderten Nierenleistungazalmış böbrek performansı
Vernarbungen (Zirrhose) nedbeleşme -nedbe oluşumu- (Siroz)
Verschleimungsümük oluşumu
Verwirrtheitszustände akıl karışıklıkları
vibrierende Stimmgabeltitreşen diyapazon
Volkskrankheiten yaygın hastalıklar
Völlegefühldolgunluk hissi
Vollnarkosegenel anestezi
vollwertigyeterli
Vor- und Begleiterkrankungen önceki ve eşlik eden hastalıklar
Vorsorgeuntersuchungönleyici muayene
Vortestön test
Wachstumshormonbüyüme hormonu
Wandverdickungduvar kalınlaşması
Websiteinternet sitesi
Wehenhemmung doğum sancısı bastırma
weibliche Zykluskadın döngüsü
Weißfleckenkrankheit (Vitiligo)beyaz benek hastalığı (vitiligo)
Weiterqualifizierungen mesleki gelişim
Wesensveränderungenkarakter değişimi
Wohnumgebung yaşam ortamı
Wundauflagenyara bandajları
Wundenyaralar
Wundrose (Erysipel)yılancık (erizipel)
Xerostomiekserostomi
zahnärztliche Handinstrumentedental el aletleri
Zahnbelag diş plağı
Zahnfleischentzündungen diş etlerinin iltihabı
Zahnfleischränderdişeti kenarları
Zahnfleischtaschen dişyuvası
Zahnhälse diş boyunları
Zahnhalteapparatdiş tutma aparatı
zahnmedizinische Prophylaxehelferin diş profilaksisi asistanı
Zahnwanderungdiş göçü
Zehenayak parmakları
Zehenspitzenayak parmak uçları
Zeugungsunfähigkeit beim Mann erkeklerde kısırlık
Zielwert hedef değer
Zuckeraufnahmeşeker alımı
Zuckerausscheidung über die Nierenböbrekler yoluyla şeker atılımı
Zuckeraustauschstoffetatlandırıcı
Zuckerbelastung şeker yükü 
Zuckerersatztatlandırıcı
Zuckerlösungşeker çözeltisi
Zuckerproduktion der Leberkaraciğerde şeker üretimi
Zuckerstoffwechselstörungşeker metabolizması bozukluğu
zügiges Spazierengehentempolu yürüyüş
zum Stillen anlegenemzirmek
Zwergflechte (Erythrasma)cüce liken (eritrazma)
Zyklusstörung döngü bozukluğu