Pokaż główną treść

Słownik niemiecko-polski

Deutsch / Niemiecki

Polnisch / Polski

1. Schwangerschaftsdrittel1. trymestr ciąży
50-Gramm-Suchtest oder Glucose Challenge Test50-gramowy test przesiewowy lub test obciążenia glukozą
75-Gramm-Glukosetoleranztest75-gramowy test obciążenia glukozą
abführende Medikamente leki przeczyszczające 
Abgeschlagenheit zmęczenie 
Abheilunggojenie
Abstrich der Wunde wymaz z rany 
Absturzgefahr niebezpieczeństwo upadku 
Acanthosis nigricansrogowacenie ciemne
ACE-Hemmer inhibitory ACE 
Aceton im Urin aceton w moczu 
Achseln, Leisten-Analgegend, unter der weiblichen Brustpachy, okolice pachwinowo-analne, pod kobiecą piersią
Adipokineadipokiny
Adipositas otyłość 
Adipositas-Chirurgiechirurgia bariatryczna
AGE-Produkteprodukty AGE
AID, automatisiertes Insulinabgabesystem AID, zautomatyzowany system podawania insuliny 
Akutkomplikationenostre powikłania
Albuminausscheidungwydalanie albuminy
Albuminkonzentration stężenie albuminy 
Albumin-Kreatinin-Quotient im Morgenurin współczynnik albumina-kreatynina w moczu porannym 
Albumin-Kreatinin-Ratio (AKR)stosunek albumina-kreatynina (AKR)
Albuminuriealbuminuria
alkoholische Fettlebererkrankungalkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
Allgemeinbevölkerung populacja ogólna 
Alpha-Glukosidase-Hemmer inhibitory alfa-glukozydazy 
Alpha-Liponsäurekwas alfa-liponowy
amputiertamputacja
Analog-Insulin Glarginanalog insuliny glargine
anaphylaktischer Schock wstrząs anafilaktyczny 
Angina pectorisdusznica bolesna
Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten (AT1-Blocker)antagoniści receptora angiotensyny II (blokery AT1)
Angstgefühlelęk
Antibiotikumantybiotyk
Antirutschsocken skarpetki antypoślizgowe 
Antriebslosigkeit apatia 
Appetithormon Ghrelin hormon apetytu grelina 
Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie e.V. der Deutschen Diabetes Gesellschaft grupa robocza Diabetes und Psychologie e.V. Niemieckiego Towarzystwa Diabetologicznego 
Armveneżyła ramienna
Arterienarterie
Arteriosklerosearterioskleroza
artifizielles Pankreas-System, artificial Pancreas und Closed-Loop-Systemsystem sztucznej trzustki  i  „closed loop system”, czyli system zamkniętej pętli
Arzneimittelexantheme rumień polekowy 
ärztlichen Untersuchungbadanie lekarskie
Asthmaastma
Asthma bronchiale astma oskrzelowa 
Atemnot duszność 
aufrufendes Systemsystem wywoływania
Auftragsverarbeiter (Datenschutz)podmiot przetwarzający (ochrona danych)
Augenhintergrundesdno oka
Augeninnendrucksciśnienie wewnątrzgałkowe
Ausfallschrittewypady
Autoantikörperautoprzeciwciała
Autoimmunerkrankungen choroby autoimmunologiczne 
Ballenbrzusiec
Bandscheibenvorfälleprzepukliny krążków międzykręgowych/wypadnięcia dysków
Basalinsulineinsuliny bazowe
Basalratepodstawowa dawka
Basis-Bolus-Prinzip zasada  „basal-bolus” 
Basis-Bolus-Therapie leczenie w systemie  „basal-bolus” 
Basisqualifikation Diabetes Pflege DDGpodstawowa kwalifikacja w zakresie opieki diabetologicznej DDG
Bauchspeicheldrüsetrzustka
Bauchspeicheldrüsenkrebsrak trzustki
Behinderung oder Schwerbehinderung niepełnosprawność lub poważna niepełnosprawność 
Benfotiamin benfotiamina 
Berufstauchernurek zawodowy
Beta-Amyloid beta-amyloid 
Beta-Amyloid-Plaques blaszki beta-amyloidowe 
Betroffene osoba dotknięta chorobą / chory 
Bimssteinpumeks
Bindegewebe tkanka łączna 
Bindegewebseinlagerungen (Fibrose) złogi tkanki łącznej (zwłóknienie) 
Binge-Eating-Störungzaburzenie z napadami objadania się
Blasenkrebsrak pęcherza moczowego
Blutabnahmepobieranie krwi
Blutdruckciśnienie krwi
Blutfettelipidy we krwi
Blutflussprzepływ krwi
Blutgefäßenaczynia krwionośne
Blutplasmaosocze krwi
blutverdünnende Medikamente leki rozrzedzające krew 
Blutversorgungdopływ krwi
Blutzucker-Langzeitgedächtnisdługotrwała pamięć stężenia glukozy we krwi
Blutzucker-Langzeitwert długoterminowa wartość stężenia glukozy we krwi 
Blutzucker-Langzeitwert (HbA1c-Wert)długoterminowa wartość stężenia glukozy we krwi (wartość HbA1c)
Blutzuckermanagementkontrola poziomu cukru we krwi
Blutzuckermessgerät glukometr 
Blutzuckerselbstkontrolle samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi 
Blutzuckersenker środek obniżający stężenie glukozy we krwi 
Blutzuckersuchtest test przesiewowy stężenia glukozy w krwi 
Blutzuckertest (Glukosetoleranztest)test obciążenia glukozą (test tolerancji glukozy)
Blutzuckerwertepoziom glukozy/cukru we krwi/stężenie glukozy/cukru we krwi
Blutzuckerzieledocelowe poziomy cukru we krwi
Body-Mass-Index (BMI)wskaźnik masy ciała (BMI)
Bolusgaben dozowanie bolusa 
Bolusinsulin (Mahlzeiteninsulin) insulina w bolusie (insulina posiłkowa) 
Bolusrechner kalkulator bolusa 
Botenstoffe substancje semiochemiczne 
Bronchialsystem układ oskrzelowy 
Bronchialwand ściana oskrzeli 
Bronchien oskrzela 
Broteinheitenjednostki chlebowe
Brustkrebsrak piersi
Bulimia nervosabulimia nervosa
Candida-Infektioneninfekcje Candida
Capsaicin-Pflastern plastry z kapsaicyną 
Charcot-Fußstopa Charcota
Cheiroarthropathie oder Stiff-Hand-Syndromcheiroartropatia lub zespół sztywnej ręki
Chemische Veränderungen (Methylierungen) der Erbsubstanzzmiany chemiczne (metylacje) materiału genetycznego
chirurgische Eingriffe interwencje chirurgiczne 
Cholesterin und Triglyzeridecholesterol i trójglicerydy
chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD)przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
chronisch schwelende Entzündungsprozesseprzewlekłe tlące się procesy zapalne
chronische Überzuckerung przewlekła hiperglikemia 
Closed-Loop-System ("geschlossener Kreis")system zamkniętej pętli
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
CSII (englisch: continuous subcutaneous insulin infusion, kontinuierliche subkutane Insulininfusion)CSII (z ang.. „continuous subcutaneous insulin infusion”, ciągły podskórny wlew insuliny)
Darmhormon GLP-1hormon jelitowy GLP-1
Darmkrebsrak jelita grubego
Datenschutzbeauftragteinspektor ochrony danych
Datenschutzerklärungpolityka prywatności
Datenschutz-Grundverordnungogólne rozporządzenie o ochronie danych
Dauerbelastung obciążenie stałe 
Dauerstress stały stres 
Dawn-Phänomenefekt brzasku
Dehnübungenstretching
Demenzdemencja
Denk- und Konzentrationsstörungenzaburzenia myślenia i koncentracji
Denkprozesseprocesy myślowe
Dentalhygienikerinhigienistka stomatologiczna
Depigmentierung depigmentacja 
depressive Verstimmungennastroje depresyjne
desinfizierendezynfekować
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) Niemieckie Towarzystwo Diabetologiczne (Deutsche Diabetes Gesellschaft, DDG) 
Diabetescukrzyca
Diabetes mellitusdiabetes mellitus / cukrzyca
diabetesassoziierte Nephropathie oder Nierenerkrankungnefropatia cukrzycowa lub cukrzycowa choroba nerek
diabetesbedingte Nierenschadencukrzycowe uszkodzenie nerek
Diabetesberaterdoradca diabetologiczny
Diabetes-Distressniepokój związany z cukrzycą
Diabetes-Pflegefachkraft DDG für die Langzeitpflegespecjalista długoterminowej opieki diabetologicznej DDG
Diabetes-Schutzschuhe buty ochronne dla diabetyków 
Diabetische Ketoazidosecukrzycowa kwasica ketonowa
Diabetische Nephropathienefropatia cukrzycowa
Diabetische Neuropathie neuropatia cukrzycowa 
Diabetische Retinopathie retinopatia cukrzycowa 
Diabetischer Fußstopa cukrzycowa
Diabetisches Fußsyndromzespół stopy cukrzycowej
Diabetisches Sklerödemobrzęk twardy cukrzycowy
Diabetologediabetolog
Diabulimiadiabulimia
Diagnosediagnoza
Diagnosestellungdiagnostyka
diastolischer (unterer) Blutdruckwert wartość rozkurczowego (dolnego) ciśnienia krwi 
Dienste der Informationsgesellschaft (Datenschutz)usługi społeczeństwa informacyjnego (ochrona danych)
Diuretikadiuretyki
DNA-Strangnić DNA
Downloadsmateriały do pobrania
DPP-4-Hemmer Sitagliptin inhibitor DPP-4 sitagliptyna 
Druckbelastungenobciążenia naciskowe
Druckstellenpunkty ucisku / odciski
Dupuytren-Kontrakturprzykurcz Dupuytrena
Echtzeit- beziehungsweise real-time-CGM, kurz rtCGMCGM w czasie rzeczywistym, real-time-CGM lub w skrócie rtCGM
einen festen gelblichen Belagtwardy, żółtawy nalot
eingeschränkte Nervenfunktion zaburzona funkcja nerwów 
Einlagen oder orthopädische Schuhe wkładki lub obuwie ortopedyczne 
Eintrittspforte miejsce wnikania 
einwachsenwrastanie
Einwilligung (Datenschutz)zgoda (ochrona danych)
Eiter ropa 
Eiweißablagerungen (Beta-Amyloid-Plaques)złogi białkowe (blaszki beta-amyloidowe)
Eiweißausscheidung wydalanie białka 
Ejakulationsstörungenzaburzenia wytrysku
Eklampsie, die schwerste Ausprägung der Gestoserzucawka, najcięższa postać gestozy
elastischelastyczna
Elastographie elastografia 
Elektroneurographieelektroneurografia
emotionale Überforderung przeciążenie emocjonalne 
emotionale und soziale Fähigkeiten umiejętności emocjonalne i społeczne 
Empfindsamkeitczułość
Empfindungsfähigkeit für Berührungenwrażliwość na dotyk
engmaschige Kontrolle der Nierenfunktion ścisłe monitorowanie czynności nerek 
Entgiftung des Körpers detoksykacja organizmu 
Entzündungen (Hepatitis)zapalenie (zapalenie wątroby)
Entzündungsgewebetkanka zapalna
Entzündungsreaktionen reakcje zapalne 
Epigenetik epigenetyka 
erbliche Vorbelastung predyspozycje dziedziczne 
Erektile Dysfunktionzaburzenia erekcji
Erektionshilfenśrodki wspomagające erekcję
Erektionsstörungenzaburzenia erekcji
Ernährungsumstellungzmiana diety
Ersttherapie terapia wstępna 
Erwachsenen-Diabetologiediabetologia dorosłych
Estriolestriol
exzessives Essennadmierne jedzenie
Fachgesellschaften towarzystwa zawodowe 
Fadenpilze grzyby filamentujące 
Faktencheckweryfikacja faktów
Fehl- und Frühgeburten poronienia i przedwczesne porody 
Fehlbildungen deformacje 
Fehlhaltungennieprawidłowa postawa
Fehlregulation dysregulacja 
Fehlregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achsedysregulacja osi podwzgórze-przysadka-nadnercza
Fehlstellungennieprawidłowe ustawienia
Fehlverteilung des sogenannten Tau-Proteins in Nervenzellennieprawidłowa dystrybucja tzw. białka tau w komórkach nerwowych
Fersepięta
Fettleber stłuszczona wątroba 
Fettlebererkrankung choroba stłuszczeniowa wątroby 
Fettleibigkeit otyłość 
Fettsäuremusterwzór kwasów tłuszczowych
Fettstoffwechsel metabolizm tłuszczów 
Fettstoffwechselstörung dyslipidemia 
Feuchtigkeitwilgotność
Feuchtigkeitscremekrem nawilżający
Filtereinheiten in den Nierenjednostki filtrujące w nerkach
Finger- und Gelenkversteifungen sztywność palców i stawów 
Fisteln przetoki 
Folgeerkrankung (Diabetes)choroba wtórna (cukrzyca)
Fortpflanzungsorganenarządy rozrodcze
Fragebögen kwestionariusze 
Frozen Shoulderzablokowany bark
Fruchtbarkeit der Frau płodność kobiety 
Fruchtwasserpłyn owodniowy
Funktion der Nerven funkcja nerwów 
funktionelle Insulintherapie funkcjonalna insulinoterapia 
Fußknochenkości stopy
Gedächtnis- oder Ess-Störungenzaburzenia pamięci lub odżywiania
Gedächtnisleistung pamięć 
Gedächtnisstörungen zaburzenia pamięci 
gefährliche Infektionen niebezpieczne infekcje 
Gefäßausbuchtungen (Mikroaneurysmen)wybrzuszenia naczyniowe (mikrotętniaki)
Gefäßenaczynia
Gefäßerkrankungenchoroby naczyniowe
gefäßwachstumshemmende Antikörper (VEGF-Hemmer) przeciwciała hamujące wzrost naczyń krwionośnych (inhibitory VEGF) 
Gehirn und Psychemózg i psychika
Gelber Fleck (Makulopathie) żółta plamka (makulopatia) 
Gelbknoten (Xanthome)kępki żółte (xanthomas)
Gelbsucht (Hyperbilirubinämie) żółtaczka (hiperbilirubinemia) 
Gelegenheits-Blutzuckerprzypadkowe stężenie glukozy we krwi
Gelenkbeugen zginanie stawów 
Genetische Veranlagung predyspozycje genetyczne 
Genitalbereich okolice narządów płciowych 
gentechnisch hergestellte Humaninsulinegenetycznie modyfikowane insuliny ludzkie
Gerinnungshemmerantykoagulant
geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, kurz eGFRszacowany współczynnik filtracji kłębuszkowej, w skrócie eGFR
Geschlechtshormone hormony płciowe 
gestörte Nüchternglukosetoleranzzaburzona tolerancja glukozy na czczo
Gewebe-Doppler-Echokardiografietkankowa echokardiografia dopplerowska
Gewebezuckermessung (CGM)tkankowy pomiar glukozy (CGM)
Gewebsschädenuszkodzenie tkanki
Gewichtsreduktion redukcja masy ciała 
Glaskörperciało szkliste
Gliflozine (SGLT-2-Hemmstoffe) glifozyny (inhibitory SGLT-2) 
Glitazoneglitazon
glomeruläre Filtrationsleistungwydajność filtracji kłębuszkowej
glomeruläre Filtrationsrate, kurz GFRwspółczynnik filtracji kłębuszkowej, w skrócie GFR
GLP-1 Analoga und DPP-4-Hemmer (Gliptine) analogi GLP-1 i inhibitory DPP-4 (gliptyny) 
GLP-1-Agonisten agoniści GLP-1 
GLP-1-Analogon Exenatid eksenatyd analog GLP-1 
GLP-1-Rezeptor-Agonistenagoniści receptora GLP-1
Glucose Challenge Tests testy obciążenia glukozą 
Glukagonspritzestrzykawka do glukagonu
Glukokortikoideglukokortykoidy
Glukoneogeneseglukoneogeneza
Glukosetoleranztest (Diagnosetest)test tolerancji glukozy (badanie diagnostyczne)
Glukosetoleranztest (oGTT) test tolerancji glukozy (oGTT) 
Grauer Star (Linsentrübungen, Katarakt) katarakta (zmętnienie soczewki) 
Grenzwertewartości graniczne
Grunderkrankungenchoroby podstawowe
Grundlagenpodstawy
Grüner Starjaskra
Harnröhre cewka moczowa 
Harnstoffmocznik
Harnwege drogi moczowe 
Harnwegsinfekteinfekcje dróg moczowych
harte Exsudatewysięki twarde
Hautkrankheiten choroby skóry 
Hautveränderungen zmiany skórne 
HbA1c-Wertwartość HbA1c
Hefepilz candida albicans drożdżak candida albicans 
Heißhungerattacken zachcianki żywieniowe 
Hepatitis C-Virusinfektionzakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C
Hepatozytenhepatocyty
Herzfrequenzvariabilitätzmienność rytmu serca
Herzinsuffizienzniewydolność serca
Herz-Kreislauf-Erkrankungenchoroby układu krążenia
Herz-Kreislauf-Schädenuszkodzenia układu krążenia
Herzmuskelschwächeniewydolność serca
Herzrhythmusstörungenarytmie / zaburzenia rytmu serca
Hexamerenheksamery
Hirnarealenobszary mózgu
Histonehistony
hoher Cholesterinspiegelwysoki poziom cholesterolu
Hohlhand dłoń 
Hormon Kortisolhormon kortyzol
Hormonschwankungen wahania hormonalne 
Hornhautzrogowaciały naskórek
Hüftbeugerzginacz biodra
Hüftschutzhosen spodnie ochronne na biodra 
Humaninsuline und Analoginsuline insuliny ludzkie i insuliny analogowe 
hyperglykämisches hyperosmolares Syndrom zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny 
Hypoglykämie-Wahrnehmungstraining szkolenie w zakresie świadomości hipoglikemii 
Hypo-Wahrnehmungstraining szkolenie w zakresie świadomości hipoglikemii 
Immunreaktion odpowiedź immunologiczna 
Impotenz Selbsthilfe Interessengemeinschaftgrupa samopomocy dla osób z impotencją
Industrieklettererwspinacz przemysłowy
Infektionen der Geschlechts- und Harnorganezakażenia narządów płciowych i układu moczowego
Injektionshilfenśrodki pomocnicze do iniekcji
innovative Therapieoptionen innowacyjne opcje terapeutyczne 
Insulin Glargininsulina glargine
insulinähnlicher Wachstumsfaktor IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) 
Insulinampulle ampułka z insuliną 
Insulinanalogaanalogi insuliny
Insulinempfindlichkeit wrażliwość na insulinę 
Insulinfreisetzunguwalnianie insuliny
Insulinpenpen insulinowy
Insulinpräparatpreparat insulinowy
Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüseprodukcja insuliny przez trzustkę
insulinproduzierende Betazellen komórki beta produkujące insulinę 
Insulinpumpe mit automatisierter Basalratensteuerung (auch Hybrid Closed-Loop-System oder pAID englisch für partial automated insulin delivery) pompa insulinowa ze zautomatyzowaną kontrolą podstawowej dawki insuliny (zwana również hybrydowym systemem zamkniętej pętli lub pAID – z ang. „partial automated insulin delivery”)
Insulinpumpenpompy insulinowe
Insulinpumpentherapieterapia pompą insulinową
Insulin-Purgingodstawienie insuliny
insulinresistent insulinooporny 
Insulinresistenzinsulinooporność
Insulintherapieinsulinoterapia
Insulin-Zufuhrkathetercewnik do podawania insuliny
intensivierte Insulintherapie zintensyfikowana insulinoterapia 
intensivierte konventionelle Therapiezintensyfikowana terapia konwencjonalna
Intermittent Scanning Continuous Glucose Monitoring, kurz iscCGMIntermittent Scanning Continuous Glucose Monitoring, w skrócie iscCGM
Interessenverlustutrata zainteresowania
Intervallfastenpost przerywany
Intervall-Trainingtrening interwałowy
Interventionsstudien badania interwencyjne 
invasiv inwazyjny 
Jod und Folsäurejod i kwas foliowy
Jodidjodek
jodiertes Speisesalz jodowana sól kuchenna 
Jodprophylaxe profilaktyka jodowa 
Kalt-Heiß-Problemeproblemy z zimnem i gorącem
Kanülekaniula
kardiovaskuläre Folgeerkrankungennastępstwa sercowo-naczyniowe
Karpaltunnelsyndromszespół cieśni nadgarstka
Katheteruntersuchung badanie cewnika 
Kernspinrezonans magnetyczny
Ketoazidosekwasica ketonowa
Ketoazidose (Blutübersäuerung durch Insulinmangel) kwasica ketonowa (nadmierne zakwaszenie krwi spowodowane niedoborem insuliny) 
Ketonnachweiswykrywanie ketonów
Ketontest test ketonowy 
Ketonurieketonuria
Kieferknochenkość szczękowa
kinderärztliche Diabetes-Betreuung pediatryczna opieka diabetologiczna 
Kniebeugenprzysiady
Knochen, Sehnen und Muskelnkości, ścięgna i mięśnie
kognitive Funktionen funkcje poznawcze 
Kohlenhydrateinheiten wymienniki węglowodanowe 
kohlenhydratreichbogaty w węglowodany
Kohlenhydratstoffwechsel metabolizm węglowodanów 
Kohlenstoffdioxid dwutlenek węgla 
Kollagenfasernwłókna kolagenowe
kontinuierliche Glukosemessung ciągłe monitorowanie glukozy 
kontinuierlicher Gewebezuckermessung (CGM)ciągły tkankowy pomiar glukozy (CGM)
Kontrastmittel środek kontrastowy 
konventionelle Insulintherapiekonwencjonalna insulinoterapia
Koordinationsübungenćwiczenia koordynacyjne
Koordinationsübungenćwiczenia koordynacyjne
koronare Herzkrankheit choroba wieńcowa 
Körperciało / organizm
Körperzellenkomórki organizmu
kosmetische Fußpflegekosmetyczna pielęgnacja stóp
Krafttrainingtrening siłowy
Kraftübungen für Beine und Gesäßćwiczenia siłowe na nogi i pośladki
Krallenzehenpalce młotkowate
Krankenhausaufenthalt hospitalizacja 
Krankheitserreger patogen 
Krankhitsbildschemat choroby
Kreatinin-Clearanceklirens kreatyniny
Kurzatmigkeitduszność
kurzwirksame Insuline insuliny krótko działające 
Kurzzeitgedächtnis pamięć krótkotrwała 
kurzzeitig wirkendes Insulininsulina krótko działająca
Langerhans-Inselnwyspy Langerhansa
langwirksame Insuline insuliny długo działające 
Langzeit-EKGdługoterminowe EKG
Laserbehandlung der Netzhaut (Laserkoagulation) laserowe leczenie siatkówki (koagulacja laserowa) 
LDL-Cholesterin cholesterol LDL 
LDL-Cholesterinspiegel poziom cholesterolu LDL 
Leber- und Muskelzellenkomórki wątroby i mięśni
Leberbiopsie biopsja wątroby 
Leberkrebsrak wątroby
Leiste und Hüftepachwina i biodro
Leistenregionpachwina
lieblicher Wein wino półsłodkie 
Limited Joint Mobilityograniczona ruchomość stawów
Linsentrübungzmętnienie soczewki
Lipodystrophien lipodystrofie 
Lockerungsübungen ćwiczenia rozluźniające 
Logfileplik dziennika
Lösungsmittelrozpuszczalnik
Lubrikationsstörungenzaburzenia lubrykacji
Luftnotduszność
Lungenbläschen pęcherzyki płucne 
Lungenfibrose zwłóknienie płuc 
Lungenfibrose („Narbenlunge“)zwłóknienie płuc („zbliznowaciałe płuco”)
Lungenhochdruck nadciśnienie płucne 
Lungenhochdruck (Pulmonale Hypertonie)nadciśnienie płucne (hipertonia płucna)
Lungenkrebsrak płuc
Lustlosigkeitbrak odczuwania przyjemności
Lymphknotenwęzły chłonne
Magen-Darm-Trakt przewód pokarmowy 
Magenverkleinerungzmniejszenie żołądka
Magnet-Resonanz-Spektroskopie (MRS)spektroskopia rezonansem magnetycznym (SRM)
Magnetresonanz-Untersuchung badanie rezonansem magnetycznym 
Mahlzeiteninsulininsulina posiłkowa
Makroalbuminurie makroalbuminuria 
Makulopathiemakulopatia
Medianus-Nerv nerw pośrodkowy 
Medikamenten-Dosiererdozownik leków
medizinische Fußpflegemedyczna pielęgnacja stóp
Metabolisches Syndromzespół metaboliczny
Metforminmetformina
Methoden und Maßnahmenmetody i środki
microRNAmicroRNA
Mikroalbuminuriemikroalbuminuria
milde Unterzuckerungłagodna hipoglikemia
Mittelwert wartość średnia 
molekulare Marker markery molekularne 
Monomeremonomery
Morbus Alzheimerchoroba Alzheimera
Motorik motoryka 
Multimedikationpolipragmazja
Mundraum usta 
Mundtrockenheit suchość w ustach 
Muskelschmerzenból mięśni
Mutterschaftsrichtlinien wytyczne dotyczące macierzyństwa 
Nachsorgekontrola
Nachsorgebehandlungen działania opieki pooperacyjnej 
Nagelpilzgrzybica paznokci
Nährstoffeskładniki odżywcze
Narbenbildung im Glaskörper (Innenraum des Auges) blizny w ciele szklistym (wnętrze oka)
nässensączyć się
nationale Versorgungsleitlinie zu Nierenerkrankungen bei Diabetes im Erwachsenenalterkrajowe wytyczne opieki zdrowotnej dotyczące chorób nerek u dorosłych chorych na cukrzycę
Nebenwirkungendziałania niepożądane
Nephropathienefropatia
Nervennerwy
Nervenbahnendrogi nerwowe
Nervenerkrankungen choroby neurologiczne 
Nesselsucht (Urtikaria)pokrzywka (urticaria)
Netzhautsiatkówka
Netzhautablösungenodwarstwienia siatkówki
Netzhautschädigung (Retinopathie)uszkodzenie siatkówki (retinopatia)
Netzhautveränderungenzmiany w siatkówce
neue Behandlungsansätze nowe podejścia do leczenia 
Neugeborenen-Intensivstationoddział intensywnej terapii noworodka
nicht-invasivnieinwazyjna
nicht-proliferative Retinopathieretinopatia nieproliferacyjna
nichtsteroidale Antirheumatika und Mischanalgetikaniesteroidowe leki przeciwzapalne i mieszane leki przeciwbólowe
niedergeschlagener Gemütszustand nastrój przygnębienia 
Niedergeschlagenheit przygnębienie 
Nierenerkrankungenchoroba nerek
Nierenersatztherapieterapia nerkozastępcza
Nierenfiltrationsratewspółczynnik filtracji nerek
Niereninsuffizienzniewydolność nerek
Nierenkörperchenciałka nerkowe
Notfallausweis  identyfikator alarmowy  
Notfallsituationsytuacja nadzwyczajna
NPH-Insuline (NPH = Neutral Protamin Hagedorn)insulina NPH (NPH = Neutral Protamine Hagedorn)
nüchternna czczo
Nüchternblutzuckerglukoza we krwi na czczo
Nüchternblutzuckerwertpoziom/stężenie glukozy we krwi na czczo
Nüchternblutzuckerwerte poziomy glukozy we krwi na czczo 
Nykturienokturia
Obsevationalstudienbadania obserwacyjne
Off-Label-Usepozarejestracyjne stosowanie leków
Opt-Out-Cookie plik cookie opt-out 
orale Antidiabetikadoustne leki przeciwcukrzycowe
oraler Blutzuckersenkerdoustny środek przeciwcukrzycowy
Oraler Glukosetoleranztest (oGTT)test doustnego obciążenia glukozą (oGTT)
Organgewebe tkanka narządowa 
Orgasmusfähigkeitzdolność do osiągania orgazmu
Orgasmusstörungen zaburzenia orgazmu 
Orientierungsproblemeproblemy z orientacją
oxidativer Stress stres oksydacyjny 
Parodontalen Screening Index (PSI) wskaźnik przesiewowych badań periodontologicznych (PSI) 
Parodontitis zapalenie przyzębia 
Parodontologie periodontologia 
Parodontoseparadontoza
Patch-Pumpen pompy patch 
Patientpacjent
PDE-5-Hemmer (Phosphodiesterase-Typ-5-Inhibitoren)inhibitory PDE-5 (inhibitory fosfodiesterazy typu 5)
Penis-Schwellkörper ciało jamiste prącia 
Perinatalzentrum centrum perinatalne 
Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) oder „Schaufensterkrankheit“choroba okluzyjna tętnic obwodowych lub „chromanie przestankowe”
Periphere diabetische Polyneuropathie obwodowa polineuropatia cukrzycowa 
pfeifende Atmungświszczący oddech
Pflasterplaster
pflegebedürftige Menschen osoby wymagające opieki 
Pflegedienstusługi pielęgniarskie
Pflegeschaum mit Harnstoffpianka pielęgnacyjna z mocznikiem
Phenylboronsäurekwas fenyloboronowy
phototoxische Reaktionenreakcje fototoksyczne
Pigmentstörungenzaburzenia pigmentacyjne
Pluginswtyczki
Pneumokokken pneumokoki 
Podologepodolog
Polyneuropathiepolineuropatia
Polyuriewielomocz
Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS)zespół policystycznych jajników (PCOS)
postprandiale Hyperglykämienhiperglikemie poposiłkowe
Potenz potencja 
Potenzwunsch chęć uzyskania potencji 
Prädiabetesstan przedcukrzycowy
Präeklampsie, auch Gestose oder Schwangerschaftsvergiftung genanntstan przedrzucawkowy, zwany również gestozą lub zatruciem ciążowym
proliferativen Form der diabetischen Retinopathie proliferacyjna postać retinopatii cukrzycowej 
Proteinurieproteinuria
Pseudoacanthosis nigricanspseudoacanthosis nigricans
psychischer Stress stres psychologiczny 
pulmonale Hypertonie nadciśnienie płucne 
Pulstętno
Quaddelbildungbąble pokrzywkowe
qualitätsgesichertgwarancja jakości
Quervernetzung sieciowanie 
Rasierklingenżyletki
Raspelntarniki/pilniki
Reflexhammer młotek neurologiczny 
Regulierung des Wasser- und Salzhaushaltes regulacja równowagi wodno-solnej 
relativer Insulinmangelwzględny niedobór insuliny
Retinopathieretinopatia
Risikoschwangerschaften ciąże wysokiego ryzyka 
Röhrensystemsystem rur
Röntgenkontrastmittelnrentgenowskie środki kontrastowe
Rückstau zator 
Ruhepulsepuls spoczynkowy
Säuglingniemowlę
Schadstoffrückständepozostałości zanieczyszczeń
Schaufensterkrankheitchromanie przestankowe
Schilddrüsetarczyca
Schilddrüsenkomplikationen powikłania tarczycowe 
Schilddrüsenwerte poziom TSH 
Schlaf-Apnoe-Syndromsyndrom bezdechu sennego
Schlafbedürfnispotrzeba snu
Schlaganfalludar
Schleimhaut śluzówka 
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlepoczucie winy i niższości
Schultergürtelpas barkowy
Schüttelfrost dreszcze 
Schutzmechanismus mechanizm ochronny 
Schwangerschaftsdiabetescukrzyca ciężarnych
Schwangerschaftshormonehormony ciążowe
Schwangerschaftswochetydzień ciąży
Schweißbildung pocenie się 
Schweißdrüsengruczoły potowe
Schwellung der Nagelfalz (Candida-Paronychie)obrzęk fałdu paznokciowego (candida paronychia)
Schwerbehindertenstatus status osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności 
Schwerbehindertenvertretung przedstawiciel osób niepełnosprawnych 
schwere Unterzuckerung ciężka hipoglikemia 
schwerwiegende Folge- und Begleiterkrankungen poważne choroby przebyte i współistniejące
Schwindel, Übelkeit oder Benommenheitsgefühlenzawroty głowy, nudności lub oszołomienie
Screeningtestbadanie przesiewowe
Sehnenścięgna
Sekundäre Pflanzenstoffe wtórne substancje roślinne 
Selbsthilfegruppe Erektile Dysfunktiongrupa samopomocy przy zaburzeniach erekcji
Selbsthilfegruppen grupy samopomocowe 
Selbstmanagementsamozarządzanie
Selbstmordgedankenmyśli samobójcze
Selbstreinigungsfunktion funkcja samooczyszczania 
Selbsttest (WHO-5 Wohlfühltest) autotest (test dobrego samopoczucia WHO-5) 
Seniorenheim dom spokojnej starości 
Sensorenczujniki
Sexualhormone hormony płciowe 
sexuelle Funktionsstörungendysfunkcje seksualne
SGLT2-Hemmerinhibitory SGLT2
Sinnesempfindungenwrażenia zmysłowe
Smartinsulineinteligentna insulina
Social Plugins wtyczki społecznościowe 
Software oprogramowanie 
Sondereinsatzkommando der Polizeijednostka specjalna policji
Sonographiesonografia
Spezialbehandlungleczenie specjalne
spezielle Sauerstofftherapiespecjalna terapia tlenowa
Sprachfunktionfunkcja głosowa
Spritzschemaschemat rotacji miejsc iniekcji
Standardprogramm für werdende Mütterstandardowy program dla przyszłych matek
ständige Müdigkeit ciągłe zmęczenie 
starkem Übergewichtduża nadwaga
Stillvorbereitungskurs kurs przygotowawczy do karmienia piersią 
Stimmungstiefniski nastrój
Stoffwechseleinstellungdostosowanie metaboliczne
Stoffwechselentgleisung zaburzenie metaboliczne 
stoffwechselgesundezdrowy metabolicznie
Stoffwechselkontrolle kontrola metabolizmu 
Stoffwechselproduktprodukt metabolizmu
Stoffwechselprozessproces metabolizmu
Stressbewältigung zarządzanie stresem 
Stress-Coping-Strategien strategie radzenia sobie ze stresem 
Sulfonylharnstoffesulfonylomoczniki
Sulfonylharnstoffe und Glinide sulfonylomoczniki i glinidy 
Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM-Systeme) systemy ciągłego monitorowania glukozy (systemy CGM) 
systolischer Blutdruck (oberer Wert) skurczowe ciśnienie krwi (wartość górna) 
Tagesschläfrigkeit senność w ciągu dnia 
Talgdrüsenfunktionfunkcja gruczołów łojowych
TENS (Transkutane elektrische Nervenstimulation)TENS (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów)
Testosteronmangels niedobór testosteronu 
therapeutische Hilfepomoc terapeutyczna
tiefe Verzweiflunggłęboka rozpacz
Tinea (Dermatophytose, Mattenbrand)grzybica (dermatofitoza, oparzenie matowe)
Trainingsplan plan treningowy 
Transaminasentransaminazy
Transition przejście 
Traubenzuckerdekstroza
traurige Stimmungsmutny nastrój
Triglyzeride, HDL- und LDL-Cholesterintrójglicerydy, cholesterol HDL i LDL
Twitter-Feedskanały na Twitterze
Typ-2-Diabetes (Prädiabetes) cukrzyca typu 2 (stan przedcukrzycowy) 
typische Symptometypowe objawy
Über- oder Unterfunktionhiper- lub hipofunkcja
Überdrucknadciśnienie
Überzuckerungen (Hyperglykämie)hiperglikemia (wysoki poziom cukru we krwi)
Ultraschallultradźwięki / badanie ultrasonograficzne / badanie USG
Ultraschalluntersuchungen badania ultrasonograficzne 
Unterhautfettgewebepodskórna tkanka tłuszczowa
Unterschenkeln podudzia 
Unterzuckerungen (Hypoglykämien) hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi) 
Unterzuckerungsrisiko ryzyko hipoglikemii 
Urinmocz
Urin-Albumin-Ausscheidung wydalanie albumin z moczem 
Ursachen przyczyny 
Vaginalkapseln kapsułki dopochwowe 
Vakuumpumpen pompy próżniowe 
Vaskuläre Demenz otępienie naczyniowe 
vegetative diabetische Neuropathiewegetatywna neuropatia cukrzycowa
venöser Plasmaosocze żylne
Verantwortlicher (Datenschutz)administrator (ochrona danych)
Verbandswechsel zmiana opatrunku 
Verdampferparownik
Verhornungenzrogowacenie
Verletzungobrażenie, uraz, kontuzja
verminderte Feuchtigkeit der Scheidezmniejszona wilgotność pochwy
verminderte Lust oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehrzmniejszona przyjemność lub ból podczas stosunku
verminderten Nierenleistungzmniejszone wydalanie nerkowe
Vernarbungen (Zirrhose) bliznowacenie (marskość wątroby) 
Verschleimungśluz
Verwirrtheitszustände stany dezorientacji 
vibrierende Stimmgabelwibrujący kamerton
Volkskrankheiten choroby endemiczne 
Völlegefühluczucie pełności / wzdęcia
Vollnarkoseznieczulenie ogólne
vollwertigpełnowartościowy
Vor- und Begleiterkrankungen choroby poprzedzające i towarzyszące 
Vorsorgeuntersuchungbadanie stanu zdrowia
Vortesttest wstępny
Wachstumshormonhormon wzrostu
Wandverdickungzgrubienie ścian
Websitestrona internetowa
Wehenhemmung hamowanie czynności skurczowej macicy 
weibliche Zykluscykl kobiecy
Weißfleckenkrankheit (Vitiligo)bielactwo nabyte (vitiligo)
Weiterqualifizierungen dalsze kwalifikacje 
Wesensveränderungenzmiany charakteru
Wohnumgebung środowisko życia 
Wundauflagenopatrunki na rany
Wundenrany
Wundrose (Erysipel)róża (erysipelas)
Xerostomiekserostomia
zahnärztliche Handinstrumenteręczne narzędzia dentystyczne
Zahnbelag osad nazębny 
Zahnfleischentzündungen zapalenia dziąseł 
Zahnfleischränderkrawędzie dziąseł
Zahnfleischtaschen kieszonki dziąsłowe 
Zahnhälse szyjki zębów 
Zahnhalteapparatprzyzębie
zahnmedizinische Prophylaxehelferin pielęgniarka profilaktyki stomatologicznej 
Zahnwanderungmigracja zębów
Zehenpalce u nóg
Zehenspitzenczubki palców u nóg
Zeugungsunfähigkeit beim Mann niepłodność mężczyzn 
Zielwert wartość docelowa 
Zuckeraufnahmespożycie cukru
Zuckerausscheidung über die Nierenwydalanie cukru przez nerki
Zuckeraustauschstoffesubstytuty cukru
Zuckerbelastung obciążenie cukrowe 
Zuckerersatzsubstytut cukru
Zuckerlösungroztwór cukru
Zuckerproduktion der Leberprodukcja cukru przez wątrobę
Zuckerstoffwechselstörungzaburzenia metabolizmu cukru
zügiges Spazierengehenszybki marsz
zum Stillen anlegenprzykładanie do piersi
Zwergflechte (Erythrasma)łupież rumieniowy (erythrasma)
Zyklusstörung zaburzenia cyklu